Διευκρινίσεις για τις αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών

Οι ακόλουθες διευκρινίσεις αφορούν τους φοιτητές του παλιού προγράμματος σπουδών (έτος εισαγωγής μέχρι και το 2019-2020) και κυρίως όσους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 βρίσκονται στο 5ο έτος σπουδών τους ή σε μεγαλύτερο έτος:

  1. Οι αναλυτικοί πίνακες μαθημάτων που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών αφορούν τους πρωτοετείς φοιτητές μόνο και όχι εσάς. Οι πίνακες μαθημάτων ανά εξάμηνο καθώς και οι απαιτήσεις για τη λήψη πτυχίου που σας αφορούν παρουσιάζονται αναλυτικά στο link, το οποίο βρίσκεται στη σελίδα 26 του Οδηγού Σπουδών.

  2. Τα μαθήματα, στα οποία έχετε ήδη εξεταστεί επιτυχώς μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020, κατοχυρώνονται με τον χαρακτηρισμό που είχαν όταν εξεταστήκατε σε αυτά (δε χρειάζεται να κάνετε κάτι για να το διασφαλίσετε αυτό).

  3. α) Εάν κάποιος φοιτητής είχε εξεταστεί επιτυχώς σε κάποιο μάθημα που ήταν Ε ή ΕΚ (στο παλιό πρόγραμμα σπουδών) και τώρα έχει γίνει ΥΚ (στο νέο πρόγραμμα σπουδών), μπορεί να το αναγνωρίσει ως ΥΚ, εφόσον το επιθυμεί και δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των ΥΚ.

β) Εάν κάποιος φοιτητής είχε εξεταστεί επιτυχώς σε κάποιο μάθημα που ήταν Ε (στο παλιό πρόγραμμα σπουδών) και τώρα έχει γίνει ΕΚ (στο νέο πρόγραμμα σπουδών), μπορεί να το αναγνωρίσει ως ΕΚ, εφόσον το επιθυμεί και δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των ΕΚ.

Προσοχή: Για την πραγματοποίηση των αλλαγών στο χαρακτηρισμό μαθημάτων που περιγράφονται στο 3(α) και 3(β), οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (στα e-mail mech@uowm.gr και span@uowm.gr) το έντυπο περιγραφής αιτήματος Α μέχρι την Παρασκευή 30/10/2020, τόσο για τα χειμερινά όσο και για τα εαρινά εξάμηνα (σε ένα κοινό έντυπο). Θα ακολουθήσει έλεγχος/διασταύρωση των στοιχείων από τη Γραμματεία και μετατροπή του χαρακτηρισμού των σχετικών μαθημάτων.

  1. Για τους φοιτητές της Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης που κατά το ακ. έτος 2020-2021 βρίσκονται ήδη στο 5ο έτος σπουδών τους (ή σε μεγαλύτερο) και αντιμετωπίζουν πρόβλημα συγκέντρωσης των απαιτούμενων ΥΚ λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ» είναι ΥΚ τόσο στο 7ο όσο και στο 9ο εξάμηνο, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Εάν κάποιος:

i) έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ» ως ΥΚ του 9ου εξαμήνου και

ii) αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού ΥΚ στο 7ο εξάμηνο,

θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα «Προηγμένα Θέματα Μηχανικής» ως ΥΚ του 7ου αντί για το μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ».

β) Εάν κάποιος:

i) δεν έχει εξεταστεί ακόμη επιτυχώς στο μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ» και

ii) αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού ΥΚ στο 7ο και 9ο εξάμηνο,

θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ» ως ΥΚ του 7ου εξαμήνου και να δηλώσει το μάθημα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μηχανολογικών Προϊόντων» ως ΥΚ του 9ου αντί για το μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ».

  1. Για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Βιομηχανικής Διοίκησης που κατά το ακ. έτος 2020-2021 βρίσκονται ήδη στο 5ο έτος σπουδών τους (ή σε μεγαλύτερο) και αντιμετωπίζουν πρόβλημα συγκέντρωσης των απαιτούμενων ΥΚ λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» είναι ΥΚ τόσο στο 7ο όσο και στο 9ο εξάμηνο, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Εάν κάποιος:

i) έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» ως ΥΚ του 9ου εξαμήνου και

ii) αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού ΥΚ στο 7ο εξάμηνο,

θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα «Θεωρία Λήψης Αποφάσεων» ως ΥΚ του 7ου αντί για το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ».

β) Εάν κάποιος:

i) δεν έχει εξεταστεί ακόμη επιτυχώς στο μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» και

ii) αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού ΥΚ στο 7ο και 9ο εξάμηνο,

θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» ως ΥΚ του 7ου εξαμήνου και να δηλώσει το μάθημα «Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων» ως ΥΚ του 9ου αντί για το μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ».

Προσοχή: Για την πραγματοποίηση των αλλαγών στο χαρακτηρισμό μαθημάτων που περιγράφονται στο 4 και 5, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (στα e-mail mech@uowm.gr και span@uowm.gr) το έντυπο περιγραφής αιτήματος Β μέχρι την Παρασκευή 30/10/2020. Θα ακολουθήσει έλεγχος/διασταύρωση των στοιχείων από τη Γραμματεία και μετατροπή του χαρακτηρισμού των σχετικών μαθημάτων.

  1. Επισημαίνεται, επίσης, ότι δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα εάν λόγω των μεταβατικών ρυθμίσεων ή λόγω των επιλογών σας συγκεντρώνετε περισσότερα μαθήματα ΥΚ ή/και ΕΚ από αυτά που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι γι’ αυτό. Οι κανόνες που πρέπει να πληρούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι οι ακόλουθοι:

α) Για κάθε ένα από τα εξάμηνα του 4ου έτους, πρέπει να ικανοποιούνται οι 3 ακόλουθες σχέσεις:

i) YK ≥ 3

ii) YK +EK ≥ 4

iii) YK +EK +E ≥ 6

Συνεπώς, ένας φοιτητής θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εάν έχει «3 ΥΚ, 1 ΕΚ και 2 Ε», αλλά και εάν έχει «3 ΥΚ, 2 ΕΚ και 1 Ε» ή «3 ΥΚ και 3 ΕΚ» ή ακόμη και «4 ΥΚ, 1 ΕΚ και 1 Ε» ή και «4 ΥΚ και 2 Ε», κ.ο.κ.

β) Για το 5ο έτος, πρέπει να ικανοποιούνται οι 2 ακόλουθες σχέσεις:

i) YK ≥ 3

ii) YK +EK ≥ 8

Συνεπώς, ένας φοιτητής θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εάν έχει «3 ΥΚ και 5 ΕΚ», αλλά και εάν έχει «4 ΥΚ και 4 ΕΚ», κ.ο.κ.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που προκύπτει από τη μετάβαση στο νέο πρόγραμμα σπουδών και δεν καλύπτεται από τα προηγούμενα, παρακαλώ στείλτε e-mail στο span@uowm.gr περιγράφοντας αναλυτικά και με σαφήνεια το πρόβλημα.