Τομείς και Εργαστήρια

Κατευθύνσεις, Τομείς και Εργαστήρια.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

1. ΤΟΜΕΑΣ ΠαραγωγήΣ και ΜεταφοράΣ Ενέργειας 

2. ΤΟΜΕΑΣ ΠεριβάλλονΤΟΣ και Χρήσης Ενέργειας 

  • Εργαστήριο Μηχανικής Ενεργειακών Συστημάτων & Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών
  • Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Απορριμμάτων ΕΔΑΠΑ 
  • Κέντρο Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας & Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΟΜΕΑΣ ΚατασκευΩΝ και ΥλικΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

τομεασ Βιομηχανικήσ Διοίκησησ