Πληροφορίες για το Τμήμα

Σκοποί του τμήματος

Το Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης στο αντικείμενο του μηχανολόγου μηχανικού.


Η μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, ο σχεδιασμός μηχανών και τα συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων. Οι δραστηριότητες του μηχανολόγου μηχανικού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα και ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Τμήμα μας ετοιμάζει τους νέους μηχανικούς έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.


Οι σκοποί του Τμήματος όσον αφορά την εκπαίδευση των φοιτητών είναι:

  • Να δώσει στους φοιτητές, με το τέλος των σπουδών τους, μια βαθιά γνώση των βασικών αρχών, που αφορούν το αντικείμενο του μηχανολόγου μηχανικού.
  • Να τους εκπαιδεύσει και να τους δώσει τις ικανότητες που απαιτούνται για να εφαρμόσουν αυτή τη γνώση.
  • Να τους δώσει υψηλής ποιότητας γνώσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις ανάγκες της βιομηχανίας και της χώρας γενικότερα.
  • Να αναπτύξει μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών στο αντικείμενο του Τμήματος.
  • Να ενθαρρύνει τους φοιτητές να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στις σπουδές τους και να αξιοποιούν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που τους παρέχονται.
  • Να διαθέσει εγκαταστάσεις και εργαστήρια, τα οποία ακολουθούν την πρόοδο και τις ανάγκες της τεχνολογίας, και
  • Να ενισχύσει την επιστημονική συνεργασία μεταξύ των φοιτητών και να τους καταστήσει ικανούς να μελετούν ανεξάρτητα και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους.
    .


Ίδρυση & Αποστολή 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προέρχεται από το Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, το οποίο ήταν ένα από τα τρία νέα τμήματα που προστέθηκαν στο ΑΠΘ το 1999, στα πλαίσια της διεύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως έδρα του τμήματος ορίσθηκε η πόλη της Κοζάνης, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το αντικείμενο της ενέργειας, δεδομένου ότι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας έχει αποτελέσει παραδοσιακά την «ενεργειακή καρδιά» της χώρας, λόγω του υψηλού μεριδίου ηλεκτροπαραγωγής.


Η ίδρυση του Τμήματος και ο τρόπος λειτουργίας του καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 179/6.1999 τ.Α..


Το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 το Τμήμα υποδέχθηκε τους πρώτους 120 φοιτητές. Το φετινό ακαδημαϊκό έτος, όπως και τα τελευταία έτη, ο αριθμός των εισακτέων ανήλθε στους 159.


Το Τμήμα μεταφέρθηκε με την Κ.Υ.Α. 134881 α/Β1/23.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1975/31.12.2003), από 01/01/2004 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποτελώντας το πρώτο Τμήμα Πολυτεχνικής Κατεύθυνσης του Πανεπιστημίου.


Το Τμήμα μετονομάστηκε από ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ σε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ το 2009, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 47 (ΦΕΚ 61/27-04-2009, τ. Α).


Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κατέχουν Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, και εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε., από το οποίο τους απονέμεται σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με την ένταξη τους στην ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού.


Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κατέχουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΦΕΚ 3987/14-9-2018 τ.Β).

 


Διοίκηση του Τμήματος