Επαγγελματικά Διακαιώματα

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών, πενταετούς διάρκειας, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 134322/Ζ1/08.08.2018 Yπουργική Aπόφαση (ΦΕΚ 3987/B/14.09.2018).
Στους απόφοιτους του Τμήματος απονέμεται Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κατόπιν εξετάσεων, και αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανολόγων Μηχανικών, τα οποία ορίζονται στο Π.Δ.99 (ΦΕΚ187/Α/05.11.2018).