Πολιτική Ποιότητας

Η Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί το βασικό στόχο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, στον οποίο έχει ενταχθεί και η Ελλάδα, μαζί με 45 άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τη θεσμοθέτηση του Ν.3374/2005. Βασική αρχή που διέπει τη διασφάλιση ποιότητας είναι το υψηλό αίσθημα ευθύνης του κάθε ιδρύματος απέναντι στους φοιτητές και την κοινωνία για την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης.

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, λειτουργεί η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΜΟ.ΔΙ.Π). Η ΜΟ.ΔΙ.Π αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος, με στόχο τη συστηματική, τεκμηριωμένη, καταγραφή και ανάδειξη του έργου κάθε Ακαδημαϊκής Μονάδας και Τμήματος χωριστά, καθώς και του Ιδρύματος συνολικά. 

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) εναρμονίζεται με αυτήν του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Βασίζεται σε μία φιλοσοφία πολύπλευρης ποιότητας με προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες της αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης, της βέλτιστης ικανοποίησης των απαιτήσεων των φοιτητών του, της τεχνικής και επιστημονικής αρτιότητας, της καινοτομίας και της αφοσίωσης στη μετάδοση της γνώσης, όπως αυτά εκφράζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Επίσης, μέσω των Εργαστηρίων του Τμήματος, αφορά την παροχή αξιόπιστων και κατά το δυνατόν διαπιστευμένων υπηρεσιών για την ανάπτυξη προϊόντων, τη διενέργεια ελέγχων και διαγνωστικής σε βιομηχανικά συστήματα αλλά και στη προστασία του περιβάλλοντος της περιφέρειας μέσω μελετών και τεχνικών συμβουλών. Η πολιτική αυτή εναρμονίζεται τόσο με τα κριτήρια πιστοποίησης (Ν.4009/2011, αρ. 70 – 72), όσο και με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015), και είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ΑΔΙΠ.
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών δεσμεύεται έναντι των φοιτητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των συνεργατών και του προσωπικού του, ότι:
1. Θα εφαρμόζει και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), και θα διαθέτει όλους τους οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται γι’ αυτό, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
2. Θα ελέγχει την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του Προγράμματος Σπουδών, την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, και θα προωθεί την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου.
3. Θα φροντίζει για την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος και θα αναζητά τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα επεκτείνοντας το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
4. Θα προωθεί την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.
5. Θα βελτιώνει τη λειτουργία του ΠΠΣ και του ΤΜΜ μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του ΣΔΠ και αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας όλων των σχετικών διεργασιών και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, θα αναθεωρεί τους αντικειμενικούς στόχους ποιότητας.
Η διοίκηση του ΤΜΜ θα προγραμματίζει δράσεις κατάρτισης και επικοινωνίας σχετικά με την Πολιτική Ποιότητας σε όλο το προσωπικό. Επίσης, θα θέτει τους στόχους, η ικανοποίηση των οποίων είναι απαραίτητη για να υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Πολιτικής Ποιότητας και θα λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την εξασφάλιση των συνθηκών και προϋποθέσεων για την υλοποίηση όλων των παραπάνω. Στο πλαίσιο της παραπάνω δέσμευσης εντάσσεται η χρήση αναλυτικών κανονισμών για όλες τις λειτουργίες και διεργασίες που εφαρμόζονται. Κοινή προσπάθεια όλων των εργαζόμενων στο ΤΜΜ αποτελεί η στήριξη της ανταγωνιστικότητας μέσω της συνεχούς βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, έρευνας και υπηρεσιών.

Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Φεβρουάριος 2014)

Τελική ‘Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Ακαδημαϊκό ‘Ετος 2019-2020

Τελική Έκθεση Πιστοποίησης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 2021

Απόφαση  Πιστοποίησης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 2021