Προκήρυξη εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Εργαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ.Α’) μέχρι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, στη γραμματεία του Τμήματος.
Οι εκλογές για Διευθυντή αφορούν τα παρακάτω Εργαστήρια:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
• Εργαστήριο Μηχανικής Ενεργειακών Συστημάτων & Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών
• Κέντρο Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας & Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
• Εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων (LMS)
• Εργαστήριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών (LVMD)
• Εργαστήριο Μηχανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου
• Εργαστήριο Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα (MORSELab)