Προκήρυξη Διδακτορικών Διατριβών 17-03-2023

 1. Πειραματική και Θεωρητική Διερεύνηση Αξιοποίησης Τεχνολογιών Υδρογόνου σε Κτιριακές Εφαρμογές…
 2. Σχεδιασμός, Τεχνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Συστημάτων Υδρογόνου Αντίστροφης Λειτουργίας ΚυψελώνΣστερεών Οξειδίων και Μεταβλητών ΑΠΕ για Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας σε Πραγματική Κλίμακα…
 3. Η Επίδραση Λειτουργικών Φορτίσεων στην Μηχανομορφοτροπή Κυττάρων: Κλινικές Εφαρμογές στην Οδοντιατρική…

Παρουσίαση Δημόσιας Εξέτασης Διδακτορικής Διατριβής του Φοιτητή Σακελλάρη Ιωάννη

Tην Τρίτη 12-01-2021 και ώρα 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί δημόσια εξέταση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κου Σακελλάρη Ιωάννη.

Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής είναι:

  «Αξιολόγηση Ποιότητας Αέρα σε Εσωτερικούς Χώρους μέσω Μετρήσεων και Ερωτηματολογίων»

(Indoor Air Quality Assessment through Measurements and Questionnaires)

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω του σχετικού συνδέσμου. Σύνδεσμος αίθουσας: https://zoom.us/my/uowm.mpl1 , Meeting ID: 964 852 6368

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Έρευνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Έρευνας στο Εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

30/11/2020

Σύνδεσμοι:
http://mech.uowm.gr/ 
http://lms.mech.uowm.gr/ 
http://mech.uowm.gr/en/sapidis/ 

Το εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προτίθενται να προκηρύξουν μία θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο επιστημονικό αντικείμενο «ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» («REVERSE ENGINEERING OF CAD MODELS»). Η προτεινόμενη έρευνα άπτεται των ζητημάτων: ψηφιοποίηση φυσικού αντικειμένου, επεξεργασία νέφους σημείων/τριγώνων, παραγωγή μοντέλου CAD (Computer-Aided Design) επιφανειών spline.

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων:

  • Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Θα εκτιμηθούν:
Γνώσεις/εμπειρία στην επιστήμη του Computer-Aided Design (CAD) και στις προαπαιτούμενες, σχετικές επιστημονικές/τεχνολογικές περιοχές της Πληροφορικής και των Μαθηματικών.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, ερευνητικές δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν) καθώς και συστατικές επιστολές (εφόσον είναι διαθέσιμες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση nsapidis@uowm.gr. Στην ίδια διεύθυνση e-mail υποβάλλονται και όλες οι σχετικές ερωτήσεις.

Ο Δ/ντής του Εργαστηρίου Μηχανολογικών Συστημάτων
Καθηγητής Νικόλαος Σαπίδης

Προκήρυξη Θέσης για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κοζάνη, 12-11-2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η Συνέλευση  της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της 305/11-11-2020,  αποφάσισε  την προκήρυξη τριών θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στo παρακάτω θέμα:

«Έλεγχος κατάστασης και δομικής ακεραιότητας μηχανολογικών κατασκευών με τη χρήση υπολογιστικών και πειραματικών μεθόδων για την ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης» .

Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων είναι η κατοχή διπλώματος ειδίκευσης Παν/μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

 Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής:

       • Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων.
       • Πτυχιούχοι όλων των Tμημάτων των Πολυτεχνικών σχολών. 
       • Σχολών Θετικών επιστημών και άλλων συναφών Τμημάτων/Σχολών

 Κριτήρια επιλογής

 Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

      • Το γενικό βαθμό του διπλώματος ειδίκευσης.
      • Την επίδοση στη διπλωματική εργασία,
      • Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
      • Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιμάται από συνέντευξη προς τη Συντονιστική Επιτροπή ( Σ.Ε.). με την αρωγή αρμόδιου μέλους ΔΕΠ του γνωστικού αντικειμένου, στη υπό προκήρυξη επιστημονική και ερευνητική περιοχή.
      • Σχέδιο ερευνητικής πρότασης στα υπό προκήρυξη ερευνητικά θέματα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα.

Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της διατιθέμενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιμούνται υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή.

Αιτήσεις υποψηφιότητας:

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (αποστολή με Ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη):

    • Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος,
     Τίτλο Σπουδών
    • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
    • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
    • Βιογραφικό σημείωμα,
    • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας,
    • Συστατικές επιστολές.
    • φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, Μπακόλα και Σιαλβέρα γωνία, 50132 Κοζάνη,   από 12/11/2020 και μέχρι 20/11/2020, τηλ. 24610-56604.

                                                                                       Κοζάνη, 12-11-2020

                                                                                    Από τη Γραμματεία του Τμήματος