Παρουσίαση Δημόσιας Εξέτασης Διδακτορικής Διατριβής του Φοιτητή Σακελλάρη Ιωάννη

Tην Τρίτη 12-01-2021 και ώρα 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί δημόσια εξέταση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κου Σακελλάρη Ιωάννη.

Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής είναι:

  «Αξιολόγηση Ποιότητας Αέρα σε Εσωτερικούς Χώρους μέσω Μετρήσεων και Ερωτηματολογίων»

(Indoor Air Quality Assessment through Measurements and Questionnaires)

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω του σχετικού συνδέσμου. Σύνδεσμος αίθουσας: https://zoom.us/my/uowm.mpl1 , Meeting ID: 964 852 6368

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Έρευνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Έρευνας στο Εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

30/11/2020

Σύνδεσμοι:
http://mech.uowm.gr/ 
http://lms.mech.uowm.gr/ 
http://mech.uowm.gr/en/sapidis/ 

Το εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προτίθενται να προκηρύξουν μία θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο επιστημονικό αντικείμενο «ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» («REVERSE ENGINEERING OF CAD MODELS»). Η προτεινόμενη έρευνα άπτεται των ζητημάτων: ψηφιοποίηση φυσικού αντικειμένου, επεξεργασία νέφους σημείων/τριγώνων, παραγωγή μοντέλου CAD (Computer-Aided Design) επιφανειών spline.

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων:

  • Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Θα εκτιμηθούν:
Γνώσεις/εμπειρία στην επιστήμη του Computer-Aided Design (CAD) και στις προαπαιτούμενες, σχετικές επιστημονικές/τεχνολογικές περιοχές της Πληροφορικής και των Μαθηματικών.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, ερευνητικές δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν) καθώς και συστατικές επιστολές (εφόσον είναι διαθέσιμες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση nsapidis@uowm.gr. Στην ίδια διεύθυνση e-mail υποβάλλονται και όλες οι σχετικές ερωτήσεις.

Ο Δ/ντής του Εργαστηρίου Μηχανολογικών Συστημάτων
Καθηγητής Νικόλαος Σαπίδης

Προκήρυξη Θέσης για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κοζάνη, 12-11-2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η Συνέλευση  της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της 305/11-11-2020,  αποφάσισε  την προκήρυξη τριών θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στo παρακάτω θέμα:

«Έλεγχος κατάστασης και δομικής ακεραιότητας μηχανολογικών κατασκευών με τη χρήση υπολογιστικών και πειραματικών μεθόδων για την ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης» .

Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων είναι η κατοχή διπλώματος ειδίκευσης Παν/μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

 Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής:

       • Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων.
       • Πτυχιούχοι όλων των Tμημάτων των Πολυτεχνικών σχολών. 
       • Σχολών Θετικών επιστημών και άλλων συναφών Τμημάτων/Σχολών

 Κριτήρια επιλογής

 Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

      • Το γενικό βαθμό του διπλώματος ειδίκευσης.
      • Την επίδοση στη διπλωματική εργασία,
      • Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
      • Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιμάται από συνέντευξη προς τη Συντονιστική Επιτροπή ( Σ.Ε.). με την αρωγή αρμόδιου μέλους ΔΕΠ του γνωστικού αντικειμένου, στη υπό προκήρυξη επιστημονική και ερευνητική περιοχή.
      • Σχέδιο ερευνητικής πρότασης στα υπό προκήρυξη ερευνητικά θέματα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα.

Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της διατιθέμενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιμούνται υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή.

Αιτήσεις υποψηφιότητας:

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (αποστολή με Ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη):

    • Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος,
     Τίτλο Σπουδών
    • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
    • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
    • Βιογραφικό σημείωμα,
    • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας,
    • Συστατικές επιστολές.
    • φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, Μπακόλα και Σιαλβέρα γωνία, 50132 Κοζάνη,   από 12/11/2020 και μέχρι 20/11/2020, τηλ. 24610-56604.

                                                                                       Κοζάνη, 12-11-2020

                                                                                    Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Παρουσίασεις Π.Μ.Σ. “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων”

Προγραμματίζονται για την Τρίτη 15/9 παρουσιάσεις 3 μεταπτυχιακών διατριβών του Π.Μ.Σ. “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων” στο χρονικό διάστημα 17:00-18:30.

Οι φοιτητές είναι οι κάτωθι:
Αντώνιος Γαλέτας
Α.Ε.Μ. : 40
Τίτλος διπλωματικής εργασίας : «Ευρωπαϊκό δίκτυο αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και ανάλυση ατυχημάτων»
Επιτροπή καθηγητών : Ι. Μπακούρος, Ρ. Σωτηροπούλου, Ε. Τάγαρης

Ελένη Κεχαγιά
Α.Ε.Μ. : 50
Τίτλος διπλωματικής εργασίας : «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Επιτροπή καθηγητών : Ρ. Σωτηροπούλου, Ι. Μπακούρος, Ε. Τάγαρης

Δημήτριος Περιβολάρης
Α.Ε.Μ. : 63
Τίτλος διπλωματικής εργασίας : «Αέριοι ρύποι από τα διυλιστήρια και σύγχρονες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος»
Επιτροπή καθηγητών : Ρ. Σωτηροπούλου, Ι. Μπακούρος, Ε. Τάγαρης

 

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Εργασιών Π.Μ.Σ. “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων”

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Εργασιών Π.Μ.Σ. “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων”

 

Τη Δευτέρα 14/9, 11 π.μ. – 1 μ.μ., στην ψηφιακή αίθουσα Mech5 (https://zoom.us/my/uowm.mech5, Meeting ID 834-462-3893) του ΤΜΜ θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις μεταπτυχιακών εργασιών των παρακάτω φοιτητών, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»:

– Νέτζδετ Αχμέτ, Διερεύνηση ενεργειακής συμπεριφοράς και διατύπωση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης Ξενοδοχειακής Μονάδας στην Κομοτηνή.

– Βασίλης Τζώτζης, Διερεύνηση ενεργειακής συμπεριφοράς και διατύπωση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης Mονάδας Αποθήκευσης και Διαλογής Αγροτικών Προϊόντων στην Περαία Έδεσσας.

 

 

Ο Επιβλέπων Καθηγητής,

 

Γιώργος Πανάρας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), στο θεματικό αντικείμενο “Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών (Master of Cryptography, Security and Information Systems)”.

Κατά τον προσεχή Οκτώβριο πρόκειται να ξεκινήσει ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) υψηλού επιπέδου του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), στο θεματικό αντικείμενο “Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών (Master of Cryptography, Security and Information Systems)”. Η σχετική πρόσκληση, για υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, έχει καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων την Παρασκευή 25ηΣεπτεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις, τα έντυπα, οι σχετικές οδηγίες και κάθε σχετική πληροφόρηση για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://master.sse.gr/.

Παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Πολυχρονιάδη Αλέξανδρου με τίτλο «Προσομοίωση και έλεγχος πιθανών βελτιστοποιήσεων σταθμού συνδυασμένου κύκλου παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος με τη χρήση του λογισμικού Gate Cycle»

Την Πέμπτη 23/7/2020 στις 09:30  στην ψηφιακή αίθουσα Mech5 (https://zoom.us/my/uowm.mech5   Meeting ID 834-462-3893) του ΤΜΜ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Πολυχρονιάδη Αλέξανδρου με τίτλο «Προσομοίωση και έλεγχος πιθανών βελτιστοποιήσεων σταθμού συνδυασμένου κύκλου παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος με τη χρήση του λογισμικού Gate Cycle»,  στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»: