Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα διεξάγονται στο Ίδρυμα με πόρους δικούς του, χρηματοδοτούμενα από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας (ΓΓET) και άλλους φορείς του Δημοσίου, χρηματοδοτούμενα από την Eυρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς φορείς (επιχειρήσεις) της χώρας μας ή και άλλων χωρών, υπό ορισμένες ακαδημαϊκές προυποθέσεις. Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων επιτυγχάνονται διμερείς ή πολυμερείς διακρατικές συνεργασίες με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς, στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και σε τρίτες χώρες.

 

Τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία διεξάγονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα τα βρείτε εδώ:

→ Ερευνητικά Έργα