Ομότιμοι Καθηγητές

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
α/α Ονοματεπώνυμο
1 Πέτρος Πηλαβάκης Καθηγητής  
2 Ιωάννης Μπάρτζης Καθηγητής