Διευκρινίσεις για τις αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών

Οι ακόλουθες διευκρινίσεις αφορούν τους φοιτητές του παλιού προγράμματος σπουδών (έτος εισαγωγής μέχρι και το 2019-2020) και κυρίως όσους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 βρίσκονται στο 5ο έτος σπουδών τους ή σε μεγαλύτερο έτος:

 1. Οι αναλυτικοί πίνακες μαθημάτων που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών αφορούν τους πρωτοετείς φοιτητές μόνο και όχι εσάς. Οι πίνακες μαθημάτων ανά εξάμηνο καθώς και οι απαιτήσεις για τη λήψη πτυχίου που σας αφορούν παρουσιάζονται αναλυτικά στο link, το οποίο βρίσκεται στη σελίδα 26 του Οδηγού Σπουδών.

 2. Τα μαθήματα, στα οποία έχετε ήδη εξεταστεί επιτυχώς μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020, κατοχυρώνονται με τον χαρακτηρισμό που είχαν όταν εξεταστήκατε σε αυτά (δε χρειάζεται να κάνετε κάτι για να το διασφαλίσετε αυτό).

 3. α) Εάν κάποιος φοιτητής είχε εξεταστεί επιτυχώς σε κάποιο μάθημα που ήταν Ε ή ΕΚ (στο παλιό πρόγραμμα σπουδών) και τώρα έχει γίνει ΥΚ (στο νέο πρόγραμμα σπουδών), μπορεί να το αναγνωρίσει ως ΥΚ, εφόσον το επιθυμεί και δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των ΥΚ.

β) Εάν κάποιος φοιτητής είχε εξεταστεί επιτυχώς σε κάποιο μάθημα που ήταν Ε (στο παλιό πρόγραμμα σπουδών) και τώρα έχει γίνει ΕΚ (στο νέο πρόγραμμα σπουδών), μπορεί να το αναγνωρίσει ως ΕΚ, εφόσον το επιθυμεί και δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των ΕΚ.

Προσοχή: Για την πραγματοποίηση των αλλαγών στο χαρακτηρισμό μαθημάτων που περιγράφονται στο 3(α) και 3(β), οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (στα e-mail mech@uowm.gr και span@uowm.gr) το έντυπο περιγραφής αιτήματος Α μέχρι την Παρασκευή 30/10/2020, τόσο για τα χειμερινά όσο και για τα εαρινά εξάμηνα (σε ένα κοινό έντυπο). Θα ακολουθήσει έλεγχος/διασταύρωση των στοιχείων από τη Γραμματεία και μετατροπή του χαρακτηρισμού των σχετικών μαθημάτων.

 1. Για τους φοιτητές της Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης που κατά το ακ. έτος 2020-2021 βρίσκονται ήδη στο 5ο έτος σπουδών τους (ή σε μεγαλύτερο) και αντιμετωπίζουν πρόβλημα συγκέντρωσης των απαιτούμενων ΥΚ λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ» είναι ΥΚ τόσο στο 7ο όσο και στο 9ο εξάμηνο, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Εάν κάποιος:

i) έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ» ως ΥΚ του 9ου εξαμήνου και

ii) αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού ΥΚ στο 7ο εξάμηνο,

θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα «Προηγμένα Θέματα Μηχανικής» ως ΥΚ του 7ου αντί για το μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ».

β) Εάν κάποιος:

i) δεν έχει εξεταστεί ακόμη επιτυχώς στο μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ» και

ii) αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού ΥΚ στο 7ο και 9ο εξάμηνο,

θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ» ως ΥΚ του 7ου εξαμήνου και να δηλώσει το μάθημα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μηχανολογικών Προϊόντων» ως ΥΚ του 9ου αντί για το μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ».

 1. Για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Βιομηχανικής Διοίκησης που κατά το ακ. έτος 2020-2021 βρίσκονται ήδη στο 5ο έτος σπουδών τους (ή σε μεγαλύτερο) και αντιμετωπίζουν πρόβλημα συγκέντρωσης των απαιτούμενων ΥΚ λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» είναι ΥΚ τόσο στο 7ο όσο και στο 9ο εξάμηνο, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Εάν κάποιος:

i) έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» ως ΥΚ του 9ου εξαμήνου και

ii) αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού ΥΚ στο 7ο εξάμηνο,

θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα «Θεωρία Λήψης Αποφάσεων» ως ΥΚ του 7ου αντί για το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ».

β) Εάν κάποιος:

i) δεν έχει εξεταστεί ακόμη επιτυχώς στο μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» και

ii) αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού ΥΚ στο 7ο και 9ο εξάμηνο,

θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» ως ΥΚ του 7ου εξαμήνου και να δηλώσει το μάθημα «Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων» ως ΥΚ του 9ου αντί για το μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ».

Προσοχή: Για την πραγματοποίηση των αλλαγών στο χαρακτηρισμό μαθημάτων που περιγράφονται στο 4 και 5, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (στα e-mail mech@uowm.gr και span@uowm.gr) το έντυπο περιγραφής αιτήματος Β μέχρι την Παρασκευή 30/10/2020. Θα ακολουθήσει έλεγχος/διασταύρωση των στοιχείων από τη Γραμματεία και μετατροπή του χαρακτηρισμού των σχετικών μαθημάτων.

 1. Επισημαίνεται, επίσης, ότι δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα εάν λόγω των μεταβατικών ρυθμίσεων ή λόγω των επιλογών σας συγκεντρώνετε περισσότερα μαθήματα ΥΚ ή/και ΕΚ από αυτά που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι γι’ αυτό. Οι κανόνες που πρέπει να πληρούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι οι ακόλουθοι:

α) Για κάθε ένα από τα εξάμηνα του 4ου έτους, πρέπει να ικανοποιούνται οι 3 ακόλουθες σχέσεις:

i) YK ≥ 3

ii) YK +EK ≥ 4

iii) YK +EK +E ≥ 6

Συνεπώς, ένας φοιτητής θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εάν έχει «3 ΥΚ, 1 ΕΚ και 2 Ε», αλλά και εάν έχει «3 ΥΚ, 2 ΕΚ και 1 Ε» ή «3 ΥΚ και 3 ΕΚ» ή ακόμη και «4 ΥΚ, 1 ΕΚ και 1 Ε» ή και «4 ΥΚ και 2 Ε», κ.ο.κ.

β) Για το 5ο έτος, πρέπει να ικανοποιούνται οι 2 ακόλουθες σχέσεις:

i) YK ≥ 3

ii) YK +EK ≥ 8

Συνεπώς, ένας φοιτητής θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εάν έχει «3 ΥΚ και 5 ΕΚ», αλλά και εάν έχει «4 ΥΚ και 4 ΕΚ», κ.ο.κ.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που προκύπτει από τη μετάβαση στο νέο πρόγραμμα σπουδών και δεν καλύπτεται από τα προηγούμενα, παρακαλώ στείλτε e-mail στο span@uowm.gr περιγράφοντας αναλυτικά και με σαφήνεια το πρόβλημα.

Έναρξη Μαθημάτων και Οδηγίες προς Φοιτητές

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε πως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 ξεκινούν τα μαθήματα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη χρήση του λογισμικού ΖΟΟΜ, βάσει του ωρολόγιου προγράμματος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματός.

Βάσει του προγράμματος αυτού:
τα μαθήματα του 1ου έτους (1ου εξαμήνου) θα γίνονται στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mech1 (Meeting ID: 519-288-0916)
τα μαθήματα του 2ου έτους (3ου εξαμήνου) στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mech2 (Meeting ID: 364-024-2183)
τα μαθήματα του 3ου έτους (5ου εξαμήνου) στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mech3 (Meeting ID: 209-297-7998)
τα μαθήματα του 4ου έτους (7ου εξαμήνου) στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mech4 (Meeting ID: 245-567-0576)
τα μαθήματα του 5ου έτους (9ου εξαμήνου) στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mech5 (Meeting ID: 834-462-3893)

Το μόνο λοιπόν που πρέπει να κάνετε είναι, αφού φροντίσετε να έχετε σύνδεση στο internet, να πατάτε την ώρα του μαθήματος που σας ενδιαφέρει, στο link της αίθουσας όπου αυτό διδάσκεται. Αν δεν έχετε εγκατεστημένο το λογισμικό ΖΟΟΜ, θα κατέβει αυτόματα την 1η φορά που θα προσπαθήσετε να συνδεθείτε.
Στη συνέχεια, συνδέεστε (με το ονοματεπώνυμο και το ΑΕΜ σας, ώστε να γνωρίζει ο καθηγητής σας ποιοι έχουν συνδεθεί) και παρακολουθείτε το μάθημα.

Εναλλακτικά, αν η παραπάνω διαδικασία παρουσιάσει προβλήματα, μπορείτε να ανοίξετε το πρόγραμμα ΖΟΟΜ, να επιλέξετε «Join a Meeting», να θέσετε στο πεδίο «meeting ID» το meeting ID της αίθουσας όπου διδάσκεται το μάθημα που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε, το ονοματεπώνυμο και το ΑΕΜ σας στο πιο κάτω πεδίο και να επιλέξετε «Join». Το Meeting ID χρειάζεται κατά κύριο λόγο στις κινητές συσκευές όταν συνδέονται μέσω του οικείου Application. Συνεπώς όπου αναφέρεται ο σύνδεσμος της αίθουσας θα πρέπει να προστεθεί και το Meeting ID, πχ :
Αίθουσα Χ – Σύνδεσμος : https://zoom.us/my/uowm.mechX , Meeting ID : xxx-xxx-xxxx

Όταν κάθε μάθημα τελειώνει, ο καθηγητής τερματίζει τη σύνδεση και στη συνέχεια συνδέεται ο επόμενος καθηγητής, εσείς θα πρέπει να συνδεθείτε εκ νέου στην αίθουσα.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα θέματα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://help.uowm.gr/

Να είστε όλοι καλά, καλή δύναμη, με χαμόγελο και αισιοδοξία,
Ο Πρόεδρος του Τμήματος,
Γιώργος Νενές

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Εργαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ.Α’) μέχρι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, στη γραμματεία του Τμήματος.
Οι εκλογές για Διευθυντή αφορούν τα παρακάτω Εργαστήρια:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
• Εργαστήριο Μηχανικής Ενεργειακών Συστημάτων & Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών
• Κέντρο Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας & Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
• Εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων (LMS)
• Εργαστήριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών (LVMD)
• Εργαστήριο Μηχανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου
• Εργαστήριο Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα (MORSELab)

Πρόγραμμα και Οδηγίες Εξετάσεων Περιόδου Ιουνίου 2020

 • Οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό, καθώς και οι κανόνες υγιεινής που θα πρέπει να ακολουθούνται φαίνονται παρακάτω.
 • Τα προγράμματα και όλες οι νέες οδηγίες για τις εξετάσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο θα αναρτώνται σε αυτήν την ανακοίνωση και θα ανανεώνονται συνεχώς ώστε οι φοιτητές να έχουν συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία σε μία σελίδα.

 

Πρόγραμμα και οδηγίες εξετάσεων

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου για το ΤΜΜ θα εξεταστούν σύμφωνα με τα παρακάτω προγράμματα:

 1. Πρόγραμμα εξετάσεων με φυσική παρουσία
 2. Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εξετάσεων
 3. Απαιτήσεις εξοπλισμού για εξ αποστάσεως εξετάσεις
 4. Παροχή διευκρινίσεων για αλλογενείς φοιτητές
 5. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία συνέχισης σπουδών των αλλογενών φοιτητών
 6. Διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους φοιτητές που δήλωσαν ότι δε διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό

 

Κανονισμοί εξετάσεων

 1. Κανονισμός δια ζώσης εξετάσεων
 2. Κανονισμός Εξ Αποστάσεως Γραπτών Εξετάσεων σε Φυσική Κόλλα 
 3. Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων φοιτητές Π.Δ.Μ
 4. Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων καθηγητές-Π.Δ.Μ

 

Οδηγίες για φοιτητές που ανήκουν α) σε ευπαθείς ομάδες, ή β) έχουν άτομο στην οικογένεια που ανήκει σε ευπαθή ομάδα:

Οι φοιτητές που α) ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, ή β) έχουν άτομο στην οικογένεια που ανήκει σε σε ομάδα υψηλού κινδύνου (βάσει του ΦΕΚ 1856/15-5-2020/τΒ, ή γ) ταξίδεψαν πρόσφατα σε αλλοδαπό κράτος με εκτεταμένη διάδοση του κορωνοϊού ή επέστρεψαν πρόσφατα από την Κύπρο, έχουν τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση να εξεταστούν εξ αποστάσεως, σε μαθήματα που θα εξεταστούν κανονικά με φυσική παρουσία.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις αποδεικνύονται ως εξής:

Περίπτωση (α): με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο μπορεί να εκδίδεται και να αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα βάσει του ιατρικού αρχείου του φοιτητή, που βεβαιώνει ότι ο φοιτητής «ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188/11-5-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών» (δίχως αναφορά στο ειδικότερο πρόβλημα υγείας), ή με υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή. Ειδικά για άτομα άνω των 65 ετών, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση.

Περίπτωση (β): με υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή.

Περίπτωση (γ): με κάθε πρόσφορο ταξιδιωτικό έγγραφο (εισιτήριο) ή με υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν τα σχετικά έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020. Στη συνέχεια, σε συνεννόηση με τον κάθε καθηγητή, θα καθοριστεί ο τρόπος εξέτασης των φοιτητών αυτών (προφορικά μέσω ΖΟΟΜ ή με εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Moodle). Στις υπεύθυνες δηλώσεις αρκεί να αναφέρεται: «ανήκω σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».

Παράταση Διανομής Συγγραμμάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-20

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουνίου.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις.

Από το Τμήμα

Ευχαριστήριο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών προς τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, για την αποστολή υγειονομικού υλικού

Παρελήφθησαν από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 3000 χειρουργικές μάσκες μιας χρήσης, 3000 γάντια μιας χρήσης και 64 λίτρα αντισηπτικού διαλύματος για τις ανάγκες λειτουργίας και διεξαγωγής εξετάσεων του Τμήματος, αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

Ευχαριστούμε θερμά τον Ο.Α.Σ.Θ., και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του, συνάδελφο καθηγητή Γεώργιο Σκόδρα, για την αποστολή του ανωτέρω υγειονομικού υλικού στα Πολυτεχνικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Γιώργος Νενές

Οδηγίες προς φοιτητές για την εξ αποστάσεως διδασκαλία

Αγαπητοί φοιτητές,

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 ξεκινούν τα εξ αποστάσεως μαθήματα με τη χρήση του λογισμικού ΖΟΟΜ, βάσει του νέου ωρολόγιου προγράμματος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας.

Έτσι, βάσει του προγράμματος αυτού:
τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου γίνονται στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mech1
τα μαθήματα του 4ου εξαμήνου στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mech2
τα μαθήματα του 6ου εξαμήνου στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mech3
τα μαθήματα του 8ου εξαμήνου στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mech4
τα μαθήματα του 10ου εξαμήνου στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mech5

Το μόνο λοιπόν που πρέπει να κάνετε είναι, αφού φροντίσετε να έχετε σύνδεση στο internet, να πατάτε την ώρα του μαθήματος που σας ενδιαφέρει, στο link της αίθουσας όπου αυτό διδάσκεται. Αν δεν έχετε εγκατεστημένο το λογισμικό ΖΟΟΜ, θα κατέβει αυτόματα την 1η φορά που θα προσπαθήσετε να συνδεθείτε.
Στη συνέχεια, συνδέεστε (με το ονοματεπώνυμο και το ΑΕΜ σας, ώστε να γνωρίζει ο καθηγητής σας ποιοι έχουν συνδεθεί) και παρακολουθείτε το μάθημα.

Εναλλακτικά, αν η παραπάνω διαδικασία παρουσιάσει προβλήματα, μπορείτε να ανοίξετε το πρόγραμμα ΖΟΟΜ, να επιλέξετε «Join a Meeting», να θέσετε στο πεδίο «meeting ID» το meeting ID της αίθουσας όπου διδάσκεται το μάθημα που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε, το ονοματεπώνυμο και το ΑΕΜ σας στο πιο κάτω πεδίο και να επιλέξετε «Join». Το Meeting ID χρειάζεται κατά κύριο λόγο στις κινητές συσκευές όταν συνδέονται μέσω του οικείου Application. Συνεπώς όπου αναφέρεται ο σύνδεσμος της αίθουσας θα πρέπει να προστεθεί και το Meeting ID, πχ :
Αίθουσα Χ – Σύνδεσμος : https://zoom.us/my/uowm.mechX , Meeting ID : xxx-xxx-xxxx

Όταν κάθε μάθημα τελειώνει, ο καθηγητής τερματίζει τη σύνδεση και στη συνέχεια συνδέεται ο επόμενος καθηγητής, εσείς θα πρέπει να συνδεθείτε εκ νέου στην αίθουσα.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα θέματα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://help.uowm.gr/

Καλή συνέχεια σε όλους και ελπίζω όλα να πάνε καλά στη νέα αυτή διαδικασία.

Να είστε όλοι καλά, καλή δύναμη, με χαμόγελο και αισιοδοξία,
Ο Πρόεδρος του Τμήματος,
Γιώργος Νενές

Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2019-20

Με βάση τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της πανδημίας, ακολουθεί η τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου του 2019-20 (http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2019/10/Τροποποίηση-ακαδημαϊκού-ημερολογίου-2019-2020.pdf).
Από τις δύο εβδομάδες μαθημάτων που χάθηκαν μέχρι να εκκινήσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η μία θα αναπληρωθεί μέσα στις διακοπές του Πάσχα ως εξής:
Τα μαθήματα θα συνεχίσουν να γίνονται μέχρι και τη Μ. Τρίτη, 14 Απριλίου 2020.
Στη συνέχεια δε θα γίνουν μαθήματα από τη Μ. Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 έως και την Τρίτη του Πάσχα 21 Απριλίου 2020 και
τα μαθήματα θα επανεκκινήσουν την Τετάρτη του Πάσχα 22 Απριλίου 2020.
Με τον τρόπο αυτό, μέσα στις διακοπές του Πάσχα θα γίνουν 5 (2 + 3) ημέρες μαθημάτων και έτσι θα αναπληρωθεί η μία από τις δύο εβδομάδες μαθημάτων. Η άλλη θα αναπληρωθεί με παράταση του ακαδημαϊκού εξαμήνου κατά μία εβδομάδα. Έτσι, το εξάμηνο, αντί να ολοκληρωθεί στις 5 Ιουνίου 2020, θα ολοκληρωθεί μία εβδομάδα αργότερα, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020. Όσον αφορά την εξεταστική, οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν εν καιρώ, και με βάση τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν τους επόμενους μήνες.

Ενημέρωση προς τους Φοιτητές

Αγαπητοί φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κοινωνία μας δοκιμάζεται, ερχόμενη αντιμέτωπη με πρωτοφανείς καταστάσεις και πρωτόγνωρα δεδομένα. Η Πανεπιστημιακή κοινότητα καλείται να λειτουργήσει στο πλαίσιο των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται και αλλάζουν δυναμικά μέρα με τη μέρα. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως όλοι οι Ακαδημαϊκοί Δάσκαλοι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε η πρωτοφανής αυτή κρίση να επηρεάσει τους φοιτητές κατά το λιγότερο δυνατόν.

Ήδη, όπως γνωρίζετε, οι διπλωματικές εργασίες παρουσιάζονται εξ αποστάσεως σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές σας και η φυσική παράδοση του κειμένου μπορεί να γίνει εκ των υστέρων, όταν οι συνθήκες βελτιωθούν.
Επιπλέον, όσον αφορά τα διπλώματα των τελειόφοιτων, και αυτά θα δοθούν εγκαίρως σε όλους όσοι θα ορκίζονταν. Φυσικά, τελετή ορκωμοσίας δε θα γίνει όπως την ξέραμε, αλλά, είτε τα διπλώματά σας θα παραλαμβάνονται από τη γραμματεία μετά την 1η Απριλίου 2020, είτε θα υπάρξει μια mini τελετή για τον καθένα σας όπου θα μπορείτε να ορκίζεστε παρουσία μόνο του Προέδρου, της γραμματείας και ίσως ενός – δύο πολύ δικών σας ανθρώπων (π.χ. γονιών) εφόσον το επιθυμείτε. Θα φανεί πού θα καταλήξουμε τις επόμενες ημέρες.

Επίσης, αποφασίστηκε να ανασταλεί κατά το επόμενο χρονικό διάστημα η Πρακτική Άσκηση, που πραγματοποιείται είτε μέσω ΟΑΕΔ είτε μέσω ΕΣΠΑ, για όλους τους φοιτητές και μέχρι νεότερης απόφασης σε όλους τους φορείς απασχόλησης, δημόσιους και ιδιωτικούς. Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση για όλους τους φοιτητές, είτε αυτοί διεξάγουν ήδη την πρακτική τους άσκηση είτε πρόκειται να ξεκινήσουν από 1η Απριλίου 2020. Διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης θα συνεχιστεί κατόπιν τροποποίησης των Ειδικών Συμβάσεων για το εναπομείναν διάστημα με νεότερη απόφαση.

Τέλος, όλα τα μαθήματα επανεκκινούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020, αλλά όχι με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας, αλλά με εξ αποστάσεως διδασκαλία (τηλεδιασκέψεις), βάσει του νέου Προγράμματος Μαθημάτων που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας. Θα πρέπει όλοι σας να φροντίσετε να είστε εγγεγραμμένοι στο eclass των μαθημάτων σας ώστε να ενημερώνεστε άμεσα για τα μαθήματα του ενδιαφέροντός σας, καθώς και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος αλλά και του Ιδρύματος, όπου θα αναρτώνται αναλυτικές οδηγίες.

Θα ήθελα να τονίσω πως είναι ύψιστη η σημασία της συμμετοχής και της καλής διάθεσης όλων ανεξαιρέτως. Αυτό που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και η Πανεπιστημιακή Κοινότητα, δεν είναι απλώς ο κίνδυνος να χαθεί ένα εξάμηνο. Αυτό που αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί είναι κάτι άκρως σημαντικότερο. Η προσπάθειά μας και όλες μας οι ενέργειες δεν έχουν ως στόχο μόνο τη διάσωση ενός εξαμήνου σπουδών. Οι προσπάθειες όλων μας θα πρέπει να γιγαντώνουν τη φωνή της Ακαδημαϊκής Κοινότητας απέναντι σε οτιδήποτε φαίνεται ικανό να διαταράξει την κοινωνική συνοχή, τις αξίες και τα ιδανικά μας. Είναι η προσπάθεια να δίνουμε κουράγιο και να καταπολεμούμε τον φόβο των μεγαλυτέρων που απειλούνται περισσότερο, αλλά και να δίνουμε έμπνευση στους νεότερους. Είναι η προσπάθεια να μην υποκύπτουμε στην απραξία και παραδοθούμε αδρανείς κλεισμένοι στα σπίτια μας.

Εύχομαι σε όλους καλό κουράγιο τις δύσκολες αυτές ώρες. Ελπίζω να δούμε όλοι μας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως ευκαιρία να εμπλουτίσουμε τις ψηφιακές μας δεξιότητες, ως δυνατότητα να στείλουμε προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα της αισιοδοξίας και όχι ως πρόφαση για φυγοπονία και εφησυχασμό.

Να είστε όλοι καλά, καλό κουράγιο, με χαμόγελο και αισιοδοξία.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος,
Γιώργος Νενές
 

Αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών λειτουργιών για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας

Αγαπητοί φοιτητές,

Όπως όλοι γνωρίζετε, βάσει του ΦΕΚ 783/10.3.2020/Β, αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την Τετάρτη 11/3/2020 έως και την Τρίτη 24/3/2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Συνεπώς, παύει η εκπαιδευτική λειτουργία και του Τμήματός μας και δε θα πραγματοποιούνται μαθήματα έως την ανωτέρω ημερομηνία.

Όσον αφορά την παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών, δεδομένου πως βάσει του ανωτέρω ΦΕΚ τίθεται εν ισχύ απαγόρευση λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, και προκειμένου να μη χαθεί η παρουσίαση και υποστήριξη των διπλωματικών σας εργασιών, προτείνεται οι παρουσιάσεις να γίνουν με απομακρυσμένη σύνδεση (τηλεδιάσκεψη) στις ημερομηνίες και ώρες που έχουν ήδη οριστεί. Όσοι φοιτητές λοιπόν, βάσει προγραμματισμού, παρουσιάζουν τη διπλωματική τους εργασία την επόμενη εβδομάδα, να έρθουν σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή τους ώστε να καταστεί δυνατή η εξ αποστάσεως πραγματοποίηση της παρουσίασης.

Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την υπομονή και την κατανόησή σας,

Ο Πρόεδρος του Τμήματος,

Γιώργος Νενές