Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Η αριθμ. πρωτ.: 121/26-04-2024 (ΑΔΑ : 9ΩΞ5469Β7Κ-2ΨΝ) Προκήρυξη Εκλογών… για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής.