ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της 279/05-09-2019 και 281/25-09-2019, αποφάσισε την προκήρυξη πέντε θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω θέματα:

 • Αποτίμηση της συνεισφοράς διαφόρων κυτταρικών δομών, στην μηχανομορφοτροπή εξωγενών φορτίων στις βιοφυσικές τους αποκρίσεις.
 • Βελτιστοποίηση σύνθετων ικριωμάτων, με μίκρο-δομημένα ιεραρχικά χαρακτηριστικά, για εφαρμογές ιστομηχανικής.
 • Βελτιστοποίηση της κατεργασιμότητας σε κατεργασίες αποβολής υλικού προηγμένων ναυπηγικών υλικών.
 • Βελτιστοποίηση παραμέτρων 3D εκτυπωτών για βιοιατρικές εφαρμογές.
 • Ανάλυση και χαρακτηρισμός της διαστατικής ακρίβειας συστημάτων εκτύπωσης πολυμερών υλικών και αξιολόγηση τους για την χρήση τους σε μηχανολογικές συναρμογές.
 • Ανάπτυξη υπολογιστικών εφαρμογών για την ανάλυση κύκλου ζωής των αναδυόμενων ενεργειακών τεχνολογιών της μετά- λιγνιτικής εποχής
 • Σχεδιασμός και ανάλυση τεχνολογιών Μηχανολογίας & πληροφορικής για Α.Μ.Ε.Α. με έμφαση στην αλληλεπίδραση ανθρώπου – μηχανής. (DESIGN AND ANALYSIS OF MECHANICAL & INFORMATION SYSTEMS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES WITH AN EMPHASIS ON “HUMAN-MACHNINE INTERACTION.

Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων είναι η κατοχή διπλώματος ειδίκευσης Παν/μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής:

. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων.

. Πτυχιούχοι όλων των Tμημάτων των Πολυτεχνικών σχολών.

. Σχολών Θετικών επιστημών και άλλων συναφών Τμημάτων/Σχολών

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 • Το γενικό βαθμό του διπλώματος ειδίκευσης.
 • Την επίδοση στη διπλωματική εργασία,
 • Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
 • Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιμάται από συνέντευξη προς τη Συντονιστική Επιτροπή ( Σ.Ε.). με την αρωγή αρμόδιου μέλους ΔΕΠ του γνωστικού αντικειμένου, στη υπό προκήρυξη επιστημονική και ερευνητική περιοχή.
 • Σχέδιο ερευνητικής πρότασης στα υπό προκήρυξη ερευνητικά θέματα.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα. Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της διατιθέμενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιμούνται υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή.

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 10 Οκτωβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη):

Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος,

 • Τίτλο Σπουδών
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 • Βιογραφικό σημείωμα,
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας,
 • Συστατικές επιστολές.

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος,Μπακόλα και Σιαλβέρα γωνία, 50132 Κοζάνη, από τις 10-09-2019 έως και τις 21-10-2019, τηλ. 24610-56605.

Κοζάνη, 26-09-2019

Από τη Γραμματεία του Τμήματος