Σκοπός του τμήματος

Σκοπός του Τμήματος

Η παρεχόμενη εκπαίδευση εστιάζει στην εμπέδωση από τους φοιτητές θεμελιωδών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων στο επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και περιλαμβάνει την εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνολογικές τάσεις.

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος ενισχύεται απο την διεξαγωγή υψηλής στάθμης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα επιστημονικά και τεχνολογικά αντικείμενα του Τμήματος, είτε αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Βιομηχανίες της χώρας μας και του εξωτερικού.Η επιστημονική έρευνα αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία για το Τμήμα μας και η υψηλού επιπέδου ερευνητική προσπάθεια που διεξάγεται, χαίρει διεθνούς αναγνώρισης.

Η Μηχανολογία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και ραγδαία εξελισσόμενες επιστήμες που διαχρονικά έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τεχνολογική πρόοδο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η Μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, ο σχεδιασμός μηχανών και τα συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων. 

Οι δραστηριότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα και ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Τμήμα μας ετοιμάζει τους νέους μηχανικούς έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μία ιδιαιτερότητα του Τμήματος είναι η εξειδίκευση σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος που διεθνώς οριοθετούν μία κυρίαρχη ερευνητική τάση και αναπτυξιακή κατεύθυνση με συνεχώς αυξανόμενες ευκαιρίες απασχόλησης.

Ένας από τους βασικούς στόχους του Τμήματός μας είναι η σύνδεσή του με την κοινωνία και ιδιαίτερα με την τοπική κοινωνία, καθώς και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, της γνώσης και της τεχνολογίας που παράγεται με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.