ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ

Θέση

Καθηγητής

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {https://mech.uowm.gr} 

Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ)

50100 Κοζάνη

Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο (Γραφείο): +30 2461056690

Φαξ: +30 24610 56601

e-mail: gmarnellos@uowm.gr

Σπουδές

1995 – 1999  Δρ. Χημικός Μηχανικός, ΑΠΘ

1996 – 1998  MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1989 – 1995  Διπλ. Χημικός Μηχανικός, ΑΠΘ 

Επαγγελματική Εμπειρία

 

 

2018 – Καθηγητής, ΠΔΜ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

2016 – 2019  Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης και Πρόεδρος ΕΛΚΕ, ΠΔΜ

2016 – Πρόεδρος του Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής  Μακεδονίας

2015 – 2017  Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΔΜ

2013 – 2018  Αναπλ. Καθηγητής, ΠΔΜ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

2011 – 2014  Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

2008 – 2013  Επίκουρος Καθηγητής, ΠΔΜ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

2003 – 2008  Λέκτορας, ΠΔΜ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

2003 –   Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ, ΕΚΕΤΑ, ΙΔΕΠ

1999 – 2003  Μεταδιδάκτορας Ερευνητής, ΕΚΕΤΑ, ΙΔΕΠ

1995 – 1999  Υποψήφιος Διδάκτωρ, ΑΠΘ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Έρευνα        Εργαστήριο

Η ερευνητική ομάδα δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών που σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής και χρήσης ενέργειας καθώς και με τις ανανεώσιμες και εναλλακτικές μορφές ενέργειας και την ανάπτυξη/αξιολόγηση καινοτόμων διατάξεων/συστημάτων μετατροπής ενέργειας. Η ερευνητική ομάδα ειδικεύεται στα επιστημονικά πεδία της ετερογενούς κατάλυσης, ηλεκτροχημείας, τεχνολογίας καυσίμων και τεχνολογίας των υλικών, εφαρμόζοντας τους στην παραγωγή “πράσινης” ενέργειας (τεχνολογίες και οικονομία του υδρογόνου, κυψέλες καυσίμου, ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας) και στις τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος (αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, αειφόρο διαχείριση απορριμμάτων).

Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Μαρνέλλος, είναι σήμερα Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Μετά την αποφοίτηση του, το 1995, ως διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, συνέχισε τις σπουδές του σε διδακτορικό επίπεδο στην επιστήμη της Χημικής Μηχανικής (1999, ΑΠΘ), ενώ παράλληλα απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (MBA, 1998). Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα τεχνολογιών επεξεργασίας υδρογονανθράκων (αξιοποίηση φυσικού αερίου, παραγωγή ολεφινών), παραγωγής υδρογόνου (ατμο-αναμόρφωση ισο-οκτανίου και βιοαιθανόλης, ηλεκτρόλυση υδρατμών και H2S, ηλεκτροχημικοί αντιδραστήρες μεμβρανών για παραγωγή και διαχωρισμό υδρογόνου), ανάπτυξης και λειτουργίας κεραμικών κυψελών καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών άμεσης τροφοδοσία με στερεά ορυκτά/βιο-καύσιμα, καθώς και θερμοχημικών διεργασιών ενεργειακής μετατροπής της βιομάζας (πυρόλυση, αεριοποίηση). Ο Γ. Μαρνέλλος επίσης δραστηριοποιείται με την αξιοποίηση Εθνικών & Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων μέσω της συμμετοχής του σε μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών προγραμμάτων έρευνας & ανάπτυξης (> 20 ερευνητικά προγράμματα ως συντονιστής ή επιστημονικός υπεύθυνος). Το επιστημονικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε 75 άρθρα σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε πλέον των 110 άρθρων σε πρακτικά διεθνών & εθνικών επιστημονικών συνεδρίων (>1300 ετεροαναφορές, Η= 20 – Scopus). Το 2010 του απονεμήθηκε η ερευνητική υποτροφία του ιδρύματος Fulbright για σύναψη συνεργασίας με το Massachusetts Ιnstitute of Τechnology (ΜΙΤ), σε θέματα ανάπτυξης μικρό-κυψελών καυσίμου (micro-SOFCs). Επίσης το 2015 του απονεμήθηκε από την ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ βραβείο καινοτόμου έρευνας για το επιστημονικό του έργο. Έχει συμμετάσχει σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων και ημερίδων που σχετίζονται με ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα ενώ έχει διατελέσει κριτής επιστημονικών άρθρων σε συναφή επιστημονικά περιοδικά καθώς και αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων για διεθνή (H2020, FCH-JU, CEF Transport, κα) και εθνικά (ΓΓΕΤ, ΕΛΙΔΕΚ, ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, κα) κέντρα χρηματοδότησης της έρευνας. Είναι σήμερα Πρόεδρος του Cluster Βιο-οικονομίας και Περιβάλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας.

Αναλυτικό Βιογραφικό

Λίστα         Μαθημάτων

Λίστα Μαθημάτων που προσφέρονται

Προπτυχιακά: Χημεία, Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας, Διπλωματικές Εργασίες

Μεταπτυχιακά: Τεχνολογία Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες & Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας, Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες στην Παραγωγή Ενέργειας, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Διατριβές

Δημοσιεύσεις σε

Url’s Δημοσιεύσεων σε σχετικά site (e.g. scholar, scopus, research gate, linkedin, academia etc.)

https://scholar.google.com/citations?user=h5nrMaQAAAAJ&hl=el&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/George_Marnellos2

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1. “Ammonia synthesis at atmospheric pressure”, G. Marnellos, and M. Stoukides. Science, 282, 98-100 (1998).

2.  “Synthesis of ammonia at atmospheric pressure with the use of solid state proton conductors”, G. Marnellos, S. Zisekas and M. Stoukides.  Journal of Catalysis, 193, 80-87 (2000).

3.  “From biomass to electricity through integrated gasification/SOFC system-optimization and energy balance”, C. Athanasiou, F. Coutelieris, E. Vakouftsi, V. Skoulou, E. Antonakou, G. Marnellos and A. Zabaniotou. International Journal of Hydrogen Energy, 32(3), 337-342 (2007).

4.   “Study of the reverse water gas shift reaction (RWGS) reaction over Pt in a solid oxide fuel cell (SOFC) operating under open and closed-circuit conditions”, G. Pekridis, K. Kalimeri, N. Kaklidis, E. Vakouftsi, E.F. Iliopoulou, C. Athanasiou and G.E. Marnellos. Catalysis Today, 127, 337-346 (2007).

5. “Effect of pretreatment and regeneration conditions of Ru/Al2O3 catalysts for N2O decomposition and/or reduction in O2 rich atmospheres and in the presence of NOX, SO2 and H2O”, V.G. Komvokis, G.E. Marnellos, I.A. Vasalos and K.S. Triantifyllidis. Applied Catalysis B: Environmental, 89(3-4), 627-634 (2009).

6. “CFD modeling of a biogas fuelled SOFC”, E. Vakouftsi, G.E. Marnellos, C. Athanasiou and F. Coutelieris. Solid State Ionics, 192(1), 458-463 (2011).

7. “Hydrogen production by iso-octane steam reforming over Cu catalysts supported on Rare Earth Oxides (REOs)”, A. Al-Musa, M. Al-Saleh, Z. Ioakimidis, M. Ouzounidou, I.V. Yentekakis, M. Konsolakis, G.E. Marnellos. International Journal of Hydrogen Energy, 39(3), 1350-1363 (2014).

8.  “Effect of carbon type on the performance of a Direct or Hybrid Carbon Solid Oxide Fuel Cell”, N. Kaklidis, V. Kyriakou, I. Garagounis, A. Arenillas, J.A. Menendez, G.E. Marnellos, M. Konsolakis. Royal Society of Chemistry Advances, 4(36), 18792 – 18800 (2014).

9. “Effect of preparation method on the solid state properties and the deΝ2Οperformance of CuO-CeO2 oxides”, M. Konsolakis, S.A.C. Carabineiro, E. Papista, G.E. Marnellos, P.B. Tavares, J. Agostihno Moreira, Y. Romaguera-Barcelay, J.L. Figueiredo. Catalysis Science & Technology, 5, 3714-3727 (2015).

10.  “Assessment of biochar as feedstock in a direct carbon solid oxide fuel cell”, M. Konsolakis, N. Kaklidis, G.E. Marnellos, D. Zaharaki, K. Komnitsas. Royal Society of Chemistry Advances, 5, 73399-73409 (2015).

11. “N2O decomposition over ceria-promoted Ir/Al2O3 catalysts: The role of ceria”, E. Pachatouridou, E. Papista, A. Delimitis, M.A. Vasiliades, A.M. Efstathiou, M.D. Amiridis, O.S. Alexeev, D. Bloom, G.E. Marnellos, M. Konsolakis and E. Iliopoulou. Applied Catalysis B: Environmental, 187, 259-268 (2016).

12. “Hydrogen Production by Ethanol Steam Reforming (ESR) over CeO2Supported Transition Metal (Fe, Co, Ni, Cu) Catalysts: Insight into the Structure-Activity Relationship”, M. Konsolakis, Z. Ioakimidis, Tz. Kraia, G.E. Marnellos. Catalysts 6(3), 39-66 (2016).

13. “Ethyl acetate abatement on copper catalysts supported on ceria doped with rare earth oxides”, S.A.C. Carabineiro, M. Konsolakis, G.E. Marnellos, M. Faizan Asad, O.S.G.P. Soares, P.B. Tavares, M.F.R. Pereira, J.J.M. Orfao, J.L. Figueiredo. Molecules, 21, 644 (2016).

14. “Carbon Dioxide Hydrogenation over Supported Au nanoparticles: Effect of the support”, A. Vourros, I. Garagounis, V. Kyriakou, S.A.C. Carabineiro, F.J. Maldonado-Hódar, G.E. Marnellos, M. Konsolakis. Journal of CO2 Utilization, 19, 247-256 (2017).

15. “Effect of support nature on the Cobalt-catalyzed CO2 hydrogenation”, J. Díez-Ramírez, P. Sánchez, V. Kyriakou, S. Zafeiratos, G.E. Marnellos, M. Konsolakis, F. Dorado. Journal of CO2 Utilization, 21, 562-571 (2017).

16. “A protonic ceramic membrane reactor for the production of hydrogen from coal steam gasification”, V. Kyriakou, I. Garagounis, A. Vourros, G.E. Marnellos, M. Stoukides. Journal of Membrane Science, 553, 163-170 (2018).

17.  “Remediation of Black Sea ecosystem and pure H2 generation via H2S-H2O co-electrolysis in a proton-conducting membrane cell stack reactor: A feasibility study of the integrated and autonomous approach”, D. Ipsakis, Tz. Kraia, M. Konsolakis, G.E. Marnellos. Renewable Energy, 125, 806-818 (2018).

18. “Electrochemical conversion of CO2 over microchanneled cathode supports of solid oxide electrolysis cells”, L. Yu, J. Wang, Z. Ye, X. Hu, C. Buckley, G. Marnellos, D. Dong. Journal of CO2 Utilization, 26, 179-183 (2018).

19.  “Hydrogen production by H2S decomposition over ceria supported transition metal (Co, Ni, Fe and Cu) catalysts”, Tz. Kraia, N. Kaklidis, M. Konsolakis, G.E. Marnellos. International Journal of Hydrogen Energy, 44(20), 9753-9762 (2019).

20. “Demonstration of hydrogen production in a hybrid lignite-assisted solid oxide electrolysis cell”, C. Athanasiou, I. Garagounis, V. Kyriakou, A. Vourros, G.E. Marnellos, M. Stoukides. International Journal of Hydrogen Energy, 44, 22770-22779 (2019).