Σχετικά με τη διανομή κωδικών πρόσβασης στους φοιτητές για την πρόσβαση στον Ακαδημαϊκό τους λογαριασμό

Επειδή δεχόμαστε καθημερινά ερωτήματα απο τους φοιτητές σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σας ενημερώνουμε οτι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύνδεσης των νέων λογαριασμών των πρωτοετών φοιτητών με το σύστημα Uregister για τη διανομή κωδικών πρόσβασης.

Οι Ακαδημαϊκοί Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί των πρωτοετών φοιτητών θα τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν τις εξής διαδικασίες:

 • Πρόσβαση σε λογαριασμό email @uowm.gr
 • Πρόσβαση στην ιστοσελίδα απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
 • Πρόσβαση στην ιστοσελίδα απόκτισης Ακαδημαϊκών Συγγραμάτων
 • Πρόσβαση στην σελίδα Φοιτητολογίου (όπου οι φοιτητές παρακολουθούν τις βαθμολογίες τους)
 • Άλλες υπηρεσίες του πανεπιστημίου

Σχετικά με τις αιτήσεις δωρεάν σίτισης που έχουν πάρει παράταση, με ημερομηνία λήξης …/…/…, το αντίστοιχο τμήμα είναι ενήμερο για την καθυστέρηση και σε περίπτωση που αργήσει η διανομή των κωδικών θα φροντίσει να μην υπάρξουν προβλήματα.

Επομένως καλούνται οι φοιτητές να ετοιμάσουν όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις δωρεάν σίτισης, να τα ψηφιοποιήσουν για να τα έχουν έτοιμα, ούτως ώστε μόλις ενεργοποιηθεί η πρόσβαση τους να κινηθούν άμεσα, βάσει οδηγιών που θα αναρτηθούν.

Παρακαλούμε ελέγχετε καθημερινά το Site μας για νεότερα σχετικά με το θέμα αυτό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της 279/05-09-2019 και 281/25-09-2019, αποφάσισε την προκήρυξη πέντε θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω θέματα:

 • Αποτίμηση της συνεισφοράς διαφόρων κυτταρικών δομών, στην μηχανομορφοτροπή εξωγενών φορτίων στις βιοφυσικές τους αποκρίσεις.
 • Βελτιστοποίηση σύνθετων ικριωμάτων, με μίκρο-δομημένα ιεραρχικά χαρακτηριστικά, για εφαρμογές ιστομηχανικής.
 • Βελτιστοποίηση της κατεργασιμότητας σε κατεργασίες αποβολής υλικού προηγμένων ναυπηγικών υλικών.
 • Βελτιστοποίηση παραμέτρων 3D εκτυπωτών για βιοιατρικές εφαρμογές.
 • Ανάλυση και χαρακτηρισμός της διαστατικής ακρίβειας συστημάτων εκτύπωσης πολυμερών υλικών και αξιολόγηση τους για την χρήση τους σε μηχανολογικές συναρμογές.
 • Ανάπτυξη υπολογιστικών εφαρμογών για την ανάλυση κύκλου ζωής των αναδυόμενων ενεργειακών τεχνολογιών της μετά- λιγνιτικής εποχής
 • Σχεδιασμός και ανάλυση τεχνολογιών Μηχανολογίας & πληροφορικής για Α.Μ.Ε.Α. με έμφαση στην αλληλεπίδραση ανθρώπου – μηχανής. (DESIGN AND ANALYSIS OF MECHANICAL & INFORMATION SYSTEMS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES WITH AN EMPHASIS ON “HUMAN-MACHNINE INTERACTION.

Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων είναι η κατοχή διπλώματος ειδίκευσης Παν/μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής:

. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων.

. Πτυχιούχοι όλων των Tμημάτων των Πολυτεχνικών σχολών.

. Σχολών Θετικών επιστημών και άλλων συναφών Τμημάτων/Σχολών

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 • Το γενικό βαθμό του διπλώματος ειδίκευσης.
 • Την επίδοση στη διπλωματική εργασία,
 • Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
 • Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιμάται από συνέντευξη προς τη Συντονιστική Επιτροπή ( Σ.Ε.). με την αρωγή αρμόδιου μέλους ΔΕΠ του γνωστικού αντικειμένου, στη υπό προκήρυξη επιστημονική και ερευνητική περιοχή.
 • Σχέδιο ερευνητικής πρότασης στα υπό προκήρυξη ερευνητικά θέματα.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα. Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της διατιθέμενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιμούνται υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή.

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 10 Οκτωβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη):

Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος,

 • Τίτλο Σπουδών
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 • Βιογραφικό σημείωμα,
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας,
 • Συστατικές επιστολές.

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος,Μπακόλα και Σιαλβέρα γωνία, 50132 Κοζάνη, από τις 10-09-2019 έως και τις 21-10-2019, τηλ. 24610-56605.

Κοζάνη, 26-09-2019

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση των πρωτοετών φοιτητών

Παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν σίτιση όλων των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων των Σχολών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορείτε να ανατρέξετε στην από 28/08/2019 αναρτηθείσα ανακοίνωση στο κεντρικό site Ιδρύματος καθώς και στη σελίδα Φοιτητική Μέριμνα-Σίτιση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση των πρωτοετών φοιτητών

Παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν σίτιση όλων των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων των Σχολών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορείτε να ανατρέξετε στην από 28/08/2019 αναρτηθείσα ανακοίνωση στο κεντρικό site Ιδρύματος καθώς και στη σελίδα Φοιτητική Μέριμνα-Σίτιση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Εγγραφές Αλλοδαπών – Αλλογενών 2019

Σε συνέχεια ηλεκτρονικών μηνυμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας επισυνάπτουμε το με αριθμ. 145591/2019 έγγραφο ¨Κύρωση Συμπληρωματικού Πίνακα Εισαγομένων στα Τμήματα», τα με αριθμ. 146360/2019 και  142567/2019 έγγραφα του Υπουργείου που αφορούν στις εγγραφές και στην προθεσμία εγγραφών της ειδικής κατηγορίας φοιτητών «Αλλοδαποί – Αλλογενείς» και το με αριθμ. Πρωτ. Φ.251/ 146543 /Α5 έγγραφο του Υπουργείου που αφορά στις «Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

κατεβάστε την ανακοίνωση… 

Πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2019-2020

Σας διαβιβάζουμε το υπ΄αριθμ. Φ. 152/180206/Α5/19-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου που αφορά σε πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2019-2020.

Περίοδος εγγραφών : 19 έως και 29 Νοεμβρίου 2019.

κατεβάστε το έντυπο πληροφοριών…

Διαδικασία Ολοκλήρωσης Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των πρωτοετών γίνονται αποκλειστικά και μόνο από το site https://eregister.it.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από τις 18 Σεπτεμβρίου έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2019.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που υποβάλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας,
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη),
 3. Φωτογραφία  (1) πρόσφατη.
 4. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία.

          Επισυνάπτεται πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ‘Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 1. Για άρρενες μόνο, πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι Γραμματείες των Τμημάτων δύνανται να ζητούν όλα τα παραπάνω συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες και τα οποία είναι υποχρεωτικό να αποσταλούν ταχυδρομικά ή να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος, για να ταυτοποιηθούν οι εγγραφέντες και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα.

Σε περίπτωση μη αποστολής ή μη προσκόμισης των δικαιολογητικών, ο φοιτητής δε θα λαμβάνει πιστοποιητικά (βεβαίωση σπουδών, πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσης, κλπ), δεδομένου ότι δε θα έχει γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων του.

Τα δικαιολογητικά θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά ή θα τα προσκομίσετε οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος ως τις 4-10-2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου).(Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132, Κοζάνη).

Αφού καταθέσετε τα έγγραφα στη Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα, και εφόσον έρθουν τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, θα ενεργοποιηθείτε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΜΟΝΟ μετά την ενεργοποίησή σας ως φοιτητές θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης που θα πιστοποιεί τη φοιτητική σας ιδιότητα και θα σας χορηγηθούν και οι προσωπικοί  σας κωδικοί.  (θα υπάρξει και  ξεχωριστή ανακοίνωση).

Οι προσωπικοί κωδικοί παραδίδονται ή αποστέλλονται αυστηρώς μόνο στο φοιτητή ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Με αυτούς θα μπορέσετε να δημιουργήσετε το ατομικό σας προφίλ και να έχετε πρόσβαση στις σχετικές ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές εφαρμογές του Υπουργείου Παιδείας (εφαρμογή ακαδημαϊκής ταυτότητας – πάσο, εφαρμογή λήψης εγχειριδίων – ΕΥΔΟΞΟΣ, εφαρμογή αναζήτησης αρθρογραφίας κ.α.)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για ζητήματα μετεγγραφών θα αναρτηθούν ανακοινώσεις σε μεταγενέστερο διάστημα, αφού εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα αρχίζουν την 7η Οκτωβρίου και θα δείτε τις επόμενες μέρες στην ιστοσελίδα αναρτημένο το πρόγραμμα μαθημάτων.

κατεβάστε την ΥΔ…