Δικαιολογητικά Πρωτοετών Φοιτητών

Ολοκλήρωσης Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των πρωτοετών γίνονται αποκλειστικά και μόνο από το σύνδεσμο  https://eregister.it.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από τις 1 Σεπτεμβρίου έως και τις 9 Σεπτεμβρίου 2022.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες:

(για την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, και την ειδική κατηγορία  των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις δείτε και παρακάτω)

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που υποβάλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας,
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη),
 3. Φωτογραφία  (1) πρόσφατη.
 4. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Επισυνάπτεται πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(κατεβάστε…)                                                                                                                                                                                                    
 5. Για άρρενες μόνο, πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
 6. Μόνο για την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (1 έως 12/09/2022) επιπλέον, μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά, να αποστείλουν στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους  τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.
 7. Μόνο για την ειδική κατηγορία  των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, αφού πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει, οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, να καταθέσουν στις Γραμματείες αυτοπροσώπως ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

   α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.

   β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται  κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

   γ) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

  1. των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

  Όλα τα παραπάνω συμπληρωματικά είναι υποχρεωτικά για να ταυτοποιηθούν οι εγγραφέντες και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα.

  Τα δικαιολογητικά θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά  στη Γραμματεία του Τμήματος ως τις 12-9-2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή courier).

   Προσωρινή διεύθυνση ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ : Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132, Κοζάνη).

  Αφού παραληφθούν τα δικαιολογητικά από τη  Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα λοιπά στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα, και εφόσον έρθουν τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, θα ενεργοποιηθείτε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

  ΜΟΝΟ μετά την ενεργοποίησή σας ως φοιτητές θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης που θα πιστοποιεί τη φοιτητική σας ιδιότητα και θα σας χορηγηθούν και οι προσωπικοί  σας κωδικοί.  (θα υπάρξει και  ξεχωριστή ανακοίνωση).

  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

  Για ζητήματα μετεγγραφών θα αναρτηθούν ανακοινώσεις σε μεταγενέστερο

  διάστημα, αφού εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας.

  ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Τα μαθήματα αρχίζουν την 3η Οκτωβρίου και θα δείτε τις επόμενες μέρες στην

  ιστοσελίδα αναρτημένο το πρόγραμμα μαθημάτων. (βλ. σχετική ανακοίνωση)