Έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης του διδακτικού έργου

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,


Σας ενημερώνουμε ότι από την 
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως την Παρασκευή 24
Ιανουαρίου 2020 
θα πραγματοποιηθεί η άκρως σημαντική διαδικασία της αξιολόγησης του
διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/τριες των Προπτυχιακών Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2019-2020.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών σας καλείστε να
ασκήσετε συνειδητά και με υπευθυνότητα το πολύ σημαντικό δικαίωμά σας της
αξιολόγησης των διδασκόντων και των μαθημάτων που δηλώσατε και παρακολουθήσατε
κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020, απαντώντας με σοβαρότητα και
αντικειμενικότητα στα ερωτήματα του φύλλου αξιολόγησης, και προσθέτοντας ό,τι και όσα
επιπλέον σχόλια, παρατηρήσεις, υποδείξεις επιθυμείτε.

Οι αξιολογήσεις και οι παρατηρήσεις σας λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τη
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος και την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
του Τμήματος σας, η οποία διερευνά τα αποτελέσματα και όπου κρίνεται απαραίτητο
προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις στον Πρόεδρο και στη Συνέλευση του Τμήματος για
την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων του εκπαιδευτικού έργου που έχει αναδείξει η
αξιολόγηση.


Η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το Πανεπιστήμιο και σας παρακαλούμε να
αξιοποιήσετε την ευκαιρία που σας δίνεται ώστε να συμβάλετε από την πλευρά σας στη
βελτίωση της εκπαίδευσης που σας παρέχεται από το Τμήμα.


Τονίζεται ότι η αξιολόγηση είναι ανώνυμη, χωρίς να υπάρχει κανένας τρόπος ανίχνευσης
της πηγής των απαντήσεων των συμμετεχόντων.


Με τιμή,
Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης
Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας