Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων για Στέγαση & Σίτιση Φοιτητών/τριών Μετεγραφέντων κατηγορίας «Αθλητών»