Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Έρευνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Έρευνας στο Εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

30/11/2020

Σύνδεσμοι:
http://mech.uowm.gr/ 
http://lms.mech.uowm.gr/ 
http://mech.uowm.gr/en/sapidis/ 

Το εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προτίθενται να προκηρύξουν μία θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο επιστημονικό αντικείμενο «ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» («REVERSE ENGINEERING OF CAD MODELS»). Η προτεινόμενη έρευνα άπτεται των ζητημάτων: ψηφιοποίηση φυσικού αντικειμένου, επεξεργασία νέφους σημείων/τριγώνων, παραγωγή μοντέλου CAD (Computer-Aided Design) επιφανειών spline.

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων:

    • Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.
    • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Θα εκτιμηθούν:
Γνώσεις/εμπειρία στην επιστήμη του Computer-Aided Design (CAD) και στις προαπαιτούμενες, σχετικές επιστημονικές/τεχνολογικές περιοχές της Πληροφορικής και των Μαθηματικών.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, ερευνητικές δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν) καθώς και συστατικές επιστολές (εφόσον είναι διαθέσιμες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση nsapidis@uowm.gr. Στην ίδια διεύθυνση e-mail υποβάλλονται και όλες οι σχετικές ερωτήσεις.

Ο Δ/ντής του Εργαστηρίου Μηχανολογικών Συστημάτων
Καθηγητής Νικόλαος Σαπίδης