Προκήρυξη Θέσης για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κοζάνη, 12-11-2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η Συνέλευση  της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της 305/11-11-2020,  αποφάσισε  την προκήρυξη τριών θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στo παρακάτω θέμα:

«Έλεγχος κατάστασης και δομικής ακεραιότητας μηχανολογικών κατασκευών με τη χρήση υπολογιστικών και πειραματικών μεθόδων για την ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης» .

Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων είναι η κατοχή διπλώματος ειδίκευσης Παν/μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

 Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής:

       • Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων.
       • Πτυχιούχοι όλων των Tμημάτων των Πολυτεχνικών σχολών. 
       • Σχολών Θετικών επιστημών και άλλων συναφών Τμημάτων/Σχολών

 Κριτήρια επιλογής

 Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

      • Το γενικό βαθμό του διπλώματος ειδίκευσης.
      • Την επίδοση στη διπλωματική εργασία,
      • Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
      • Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιμάται από συνέντευξη προς τη Συντονιστική Επιτροπή ( Σ.Ε.). με την αρωγή αρμόδιου μέλους ΔΕΠ του γνωστικού αντικειμένου, στη υπό προκήρυξη επιστημονική και ερευνητική περιοχή.
      • Σχέδιο ερευνητικής πρότασης στα υπό προκήρυξη ερευνητικά θέματα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα.

Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της διατιθέμενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιμούνται υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή.

Αιτήσεις υποψηφιότητας:

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (αποστολή με Ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη):

    • Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος,
     Τίτλο Σπουδών
    • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
    • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
    • Βιογραφικό σημείωμα,
    • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας,
    • Συστατικές επιστολές.
    • φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, Μπακόλα και Σιαλβέρα γωνία, 50132 Κοζάνη,   από 12/11/2020 και μέχρι 20/11/2020, τηλ. 24610-56604.

                                                                                       Κοζάνη, 12-11-2020

                                                                                    Από τη Γραμματεία του Τμήματος