Ανακοίνωση Κατατακτήριων Εξετάσεων για το 2020-2021

Πολυτεχνική  Σχολή

Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Μακεδονίας

Τμήμα  Μηχανολόγων  Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Κατατακτήριες Εξετάσεις Aκαδημαϊκού έτους 2020-2021»

Σας ενημερώνουμε ότι η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα γίνουν δια ζώσης. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των, θα καθοριστούν βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ

  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ, απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ, απόφοιτοι Ανώτερων Σχολών Διετούς Φοιτήσεως, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Φοιτήσεως αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων καθώς και κάτοχοι τίτλων ισοτίμων προς αυτά . 

  Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι., Ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών.

  Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο ως υπεράριθμων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα 1/11/2020 – 15/11/2020 (αποστολή με ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη).

Κατεβάστε απο εδώ το πρότυπο της αίτησης [.doc] 

Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

  1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών.
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.

  Οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων εξωτερικού θα υποβάλλουν επί πλέον και Βεβαίωση Ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. ή από Όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης τίτλου σπουδών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 24610-56604, 24610-56600, από τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021