Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφιοι  Διδάκτορες  του  Τμήματος

 

Αυτή τη στιγμή στο τμήμα εκπονούν τις διατριβές τους οι παρακάτω Υποψήφιοι Διδάκτορες:
Μαλκογιάννη Αρετή Υπολογιστική διερεύνηση μη μόνιμης ροής και φαινόμενα αστάθειας  σε ανεμιστήρες μονάδων παραγωγής ισχύος
Ντάβος Νικόλαος Ανάλυση, Μοντελοποίηση και Στρατηγικός Σχεδιασμός για την μετάβαση στην οικονομία του υδρογόνου»
Ανδρονικίδης Αναστάσιος Διαχείριση και μοντελοποίηση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη » Έξυπνων πόλεων» σε Smart Grid περιβάλλον
Δροσάκης Χρήστος Μελέτη της υπό- βοήθησης της ηλεκτρόλυσης υψηλής θερμοκρασίας από την ταυτόχρονη ανοδική καύση αερίων και στερεών βιοκαυσίμων σε κυψέλες στερεών οξειδίων αγωγών ιόντων οξυγόνου
Κατσαρός Ευάγγελος Πρόληψη, Έλεγχος, Διαχείριση και Αποκατάσταση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών καθώς και Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης –  Ο Ρόλος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Κούσκουρα Αμαλία Αξιολόγηση και μοντελοποίηση Περιφερειακών Πολιτικών Καινοτομίας και Ανάπτυξης σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: Προσέγγιση με τη θεωρία της Δυναμικής Συστημάτων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Τζαγκαρουλάκη Ιωάννα  Αστική ρύπανση και βιολογικές επιπτώσεις- Επίδραση περιβαλλοντικών παραγώγων σε πρότυπα βιολογικά συστήματα.
Μικρού Ιωάννης  Τεχνολογίες Λογισμικών «Διαχείρισης κύκλου ζωής προϊόντος (PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT – PLM)», με επικέντρωση στα μηχανολογικά προίόντα/κατασκευές
Παπανικολάου Σοφία  Μελέτη εναπομένουσας διάρκειας ζωής μηχανολογικών συστημάτων με τη χρήση μη καταστροφικών ελέγχων και μηχανικών δοκιμών
Ζαχαράκης Ηλίας Διάγνωση και Πρόβλεψη Βλαβών σε Κατασκευές από Σύνθετα Υλικά μέσω Βέλτιστης μοντελοποίησης και Ταλαντωτικών Μετρήσεων από Περιορισμένο Αριθμό Έξυπνων Αισθητήρων
Βαρβούτης Γεώργιος Ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων καταλυτικών συστημάτων για την αξιοποίηση του CO2 προς χρήσιμα χημικά προϊόντα και καύσιμα
Καμπίτσης Δημήτριος Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση προηγμένων στοχαστικών μοντέλων προληπτικής συντήρησης
Παπαδάκης Λάμπρος Αποτίμηση της συνεισφοράς διαφόρων κυτταρικών δομών, στην μηχανομορφοτροπή εξωγενών φορτίων στις βιοφυσικές τους αποκρίσεις
Καρδάρας Γεώργιος Ανάπτυξη υπολογιστικών εφαρμογών για την ανάλυση κύκλου ζωής των αναδυόμενων ενεργειακών τεχνολογιών της μετα-λιγνιτικής εποχής
Φασνάκης Δημήτριος Βελτιστοποίηση σύνθετων ικριωμάτων, με μίκρο-δομημένα ιεραρχικά χαρακτηριστικά, για την επιλεκτική μεταφορά ίων.Χαρακτηρισμός σύνθετων ικριωμάτων, με μικροδομημένα ιεραρχικά χαρακτηριστικά, σε εφαρμογές ιστομηχανικής
Μενεμσιάδου Πελαγία Σχεδιασμός και ανάλυση τεχνολογιών Μηχανολογίας και Πληροφορικής για Α.Μ.Ε.Α. με έμφαση στην αλληλεπίδραση ανθρώπου- μηχανής
Γκριτζάπη Κωνσταντίνα Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και το σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων
Ευθυμιάδης Σίμος Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διαδικασιών Ποιοτικού Ελέγχου σε Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών
Ζουλούμης Λεωνίδας Βέλτιστος Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου για Κτιριακές Εφαρμογές
Παπαδόπουλος Ιωάννης Θεωρητική και Πειραματική Διερεύνηση Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων
Μαντέλα Ευριδίκη Ανάπτυξη και αξιολόγηση πολυ-λειτουργικών καταλυτών νανο-δομημένης μορφολογίας για την αποδοτική και εκλεκτική υδρογόνωση του CO2 προς ελαφρές ολεφίνες
Κρομμύδας Γεώργιος Βελτιστοποίηση διαδικασιών παρακολούθησης και συντήρησης βάσει κατάστασης (CBM) σε τεχνολογικά συστήματα συνεχούς επιδείνωσης
Καρλόπουλος Ευάγγελος Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας τοπικής κλίμακας και υψηλής απόδοσης και αξιοποίηση εγχώριων καυσίμων για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
Κουτσουπάκης Ιωσήφ Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για τη διάγνωση και πρόγνωση βλαβών μηχανολογικών συστημάτων μέσω ταλαντωτικών μετρήσεων και υπολογιστικών μεθόδων.
Κιρμανίοδου Υβόνη Investigating Osteoblastic Cell Mechanotransduction in 3D-Printed Scaffolds for Dental and Craniofacial Applications
Αναστασιάδης Αλέξανδρος Μηχανολογικός Σχεδιασμός για Εύκολη Αποσυναρμολόγηση Προϊόντος
Θεοδώρου Νικόλαος Πειραματική διερεύνηση φλόγας εναλλακτικών καυσίμων με χρήση οπτικών μη παρεμβατικών μεθόδων
Κρυφός Δημήτριος Αντίστροφη μηχανική μοντέλων ψηφιακού σχεδιασμού για μηχανολογικές Κατασκευές
Τσάμος Δημήτριος Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανο-υβριδικών σωματιδίων, δομής πυρήνα-κελύφους, για επιλεκτική ηλεκτρομαγνητική απορρόφηση
Κιλής Βασίλειος Βέλτιστος Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων Κτιρίων
Λοϊζος Διονύσιος  Προσδιορισμός Γεωμετρίας και Μηχανικών Ιδιοτήτων Κοπτικών Εργαλείων, για τη Βέλτιστη Κατεργασία Σύνθετων Υλικών με Πειραματικές και Αναλυτικές Μεθοδολογίες
Ευαγγέλου Χρήστος Πειραματική και Θεωρητική Διερεύνηση Αξιοποίησης Τεχνολογιών Υδρογόνου σε Κτιριακές Εφαρμογές
Κρομμύδας Κωνσταντίνος Η Επίδραση Λειτουργικών Φορτίσεων στη Μηχανομορφοτροπή Κυττάρων: Κλινικές Εφαρμογές στην Οδοντιατρική
Σπυριδάκος Σταύρος Σχεδιασμός, Τεχνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Συστημάτων Υδρογόνου Αντίστροφης Λειτουργίας Κυψελών Στερεών Οξειδίων και Μεταβλητών ΑΠΕ για Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας σε Πραγματική Κλίμακα
Στάμος Νικόλαος

Υπολογιστική ανάλυση και βελτιστοποίηση αεροδυναμικού και κατασκευαστικού σχεδιασμού πολυβάθμιων στροβιλομηχανών αξονικής ροής

Kογιουμτζίδης Ιωάννης

Διερεύνηση και ανάπτυξη εναλλακτικών υβριδικών συστημάτων μετατροπής  ενέργειας με χρήση μικρο-αεριοστροβίλων για συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος και θερμότητας

Χαντάβας Νικόλαος

Εκτίμηση της ποιότητας αέρα μεγάλων αστικών κέντρων με χρήση υπολογιστικών και πειραματικών μεθόδων και την ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (Air Quality Assessment of Large Urban Centers by Integrating Computational and Experimental Approaches and Developing a Machine Learning Algorithm)