Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφιοι  Διδάκτορες  του  Τμήματος

Αυτή τη στιγμή στο τμήμα εκπονούν τις διατριβές τους οι παρακάτω Υποψήφιοι Διδάκτορες:
Μαλκογιάννη Αρετή Υπολογιστική διερεύνηση μη μόνιμης ροής και φαινόμενα αστάθειας  σε ανεμιστήρες μονάδων παραγωγής ισχύος
Παγκούρα Χρυσούλα Ανάπτυξη Λειτουργικών  επικαλύψεων σε πορώδη υποστρώματα για περιβαλλοντικές εφαρμογές  Ανάπτυξη καταλυτικών νανοδομημένων επικαλύψεων σε πορώδη υποστρώματα για περιβαλλοντικές εφαρμογές
Ντάβος Νικόλαος Υγρά Βιοκαύσιμα: Ανάλυση, Μοντελοποίηση και Στρατηγικός Σχεδιασμός
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος Η χρήση του μοντέλου εισροών-εκροών για περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη στη μεταλιγνιτική περίοδο. Εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Σακελλάρης Ιωάννης Μελέτη Ποιότητας Αέρα σε Εσωτερικούς Χώρους μέσω μετρήσεων και μοντελοποίησης
Ανδρονικίδης Αναστάσιος ‘Διαχείριση και μοντελοποίηση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη » Έξυπνων πόλεων» σε Smart Grid περιβάλλον’
Γρομπανόπουλος Κωνσταντίνος Διάγνωση και πρόβλεψη βλαβών συστημάτων μετάδοσης κίνησης μέσω ανάλυσης Ταλαντωτικών Σημάτων
Δροσάκης Χρήστος Μελέτη της υπό- βοήθησης της ηλεκτρόλυσης υψηλής θερμοκρασίας από την ταυτόχρονη ανοδική καύση αερίων και στερεών βιοκαυσίμων σε κυψέλες στερεών οξειδίων αγωγών ιόντων οξυγόνου
Κατσαρός Ευάγγελος Πρόληψη, Έλεγχος, Διαχείριση και Αποκατάσταση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών καθώς και Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης –  Ο Ρόλος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Κιλίντζης Παύλος Τεχνολογική – Νεανική Επιχειρηματικότητα: Μοντελοποίηση απόδοσης, μέτρων και παρεμβάσεων ενίσχυσης
Κιτσάκης Κωνσταντίνος Βελτιστοποίηση της Δυναμικής Συμπεριφοράς Προηγμένων Τρισδιάστατων Συστημάτων Μορφοποίησης και Κατεργασίας Υλικών
Κούσκουρα Αμαλία Αξιολόγηση και μοντελοποίηση Περιφερειακών Πολιτικών Καινοτομίας και Ανάπτυξης σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: Προσέγγιση με τη θεωρία της Δυναμικής Συστημάτων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Λαμπρόπουλος Αναστάσιος Άμεση Μετατροπή Στερεών Ορυκτών Καυσίμων και Βιοκαυσίμων προς Ηλεκτρική Ενέργεια σε Κυψέλη Καυσίμου Στερεού Ηλεκτρολύτη Εσωτερικής Καταλυτικής Αεριοποίησης
Στεργίου Ιωάννης Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα υφιστάμενα πρότυπα κλίματος τοπικής κλίμακας στη Νότια Ευρώπη
Τσιόγκας Βασίλειος  Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση διεργασιών αξιοποίησης καυσίμων από Βιομάζα για χρήση σε μηχανές μετατροπής ενέργειας
Τζαγκαρουλάκη Ιωάννα  Αστική ρύπανση και βιολογικές επιπτώσεις- Επίδραση περιβαλλοντικών παραγώγων σε πρότυπα βιολογικά συστήματα.
Καραογλάνη Ελένη  Δημιουργία ενός βιο-ρεαλιστικού/δυναμικού μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων μιας ανθρώπινης κάτω γνάθου και βελτιστοποίηση της μακροσχεδίασης εμφυτευμάτων μικρού μήκους ”.
Γεροντίδης Θεόδωρος  Μοντελοποίηση μη σταθερής δύναμης σε μη- αεροδυναμικά σώματα και παραγωγή ρευστοδυναμικών ταλαντώσεων
Μικρού Ιωάννης  Τεχνολογίες Λογισμικών «Διαχείρισης κύκλου ζωής προϊόντος (PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT – PLM)», με επικέντρωση στα μηχανολογικά προίόντα/κατασκευές
Κυριαζόγλου Αθανάσιος  Θεωρητική και πειραματική μελέτη μη- καταστροφικού ελέγχου σιδηρομαγνητικών υλικών μς ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους
Παπανικολάου Σοφία  Μελέτη εναπομένουσας διάρκειας ζωής μηχανολογικών συστημάτων με τη χρήση μη καταστροφικών ελέγχων και μηχανικών δοκιμών
Ζαχαράκης Ηλίας Διάγνωση και Πρόβλεψη Βλαβών σε Κατασκευές από Σύνθετα Υλικά μέσω Βέλτιστης μοντελοποίησης και Ταλαντωτικών Μετρήσεων από Περιορισμένο Αριθμό Έξυπνων Αισθητήρων
Βαρβούτης Γεώργιος Ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων καταλυτικών συστημάτων για την αξιοποίηση του CO2 προς χρήσιμα χημικά προϊόντα και καύσιμα
Καμπίτσης Δημήτριος Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση προηγμένων στοχαστικών μοντέλων προληπτικής συντήρησης
Σεβεντεκίδης Παναγιώτης Έλεγχος της Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών μέσω Υπολογιστικών και Πειραματικών Μεθόδων ως Γενική Προσέγγιση στο Πρόβλημα Ανίχνευσης Βλαβών
Παπαδάκης Λάμπρος Αποτίμηση της συνεισφοράς διαφόρων κυτταρικών δομών, στην μηχανομορφοτροπή εξωγενών φορτίων στις βιοφυσικές τους αποκρίσεις
Καρδάρας Γεώργιος Ανάπτυξη υπολογιστικών εφαρμογών για την ανάλυση κύκλου ζωής των αναδυόμενων ενεργειακών τεχνολογιών της μετα-λιγνιτικής εποχής
Φασνάκης Δημήτριος Βελτιστοποίηση σύνθετων ικριωμάτων, με μίκρο-δομημένα ιεραρχικά χαρακτηριστικά, για την επιλεκτική μεταφορά ίων.Χαρακτηρισμός σύνθετων ικριωμάτων, με μικροδομημένα ιεραρχικά χαρακτηριστικά, σε εφαρμογές ιστομηχανικής
Μενεμσιάδου Πελαγία Σχεδιασμός και ανάλυση τεχνολογιών Μηχανολογίας και Πληροφορικής για Α.Μ.Ε.Α. με έμφαση στην αλληλεπίδραση ανθρώπου- μηχανής
Βακουφτσή Φωτεινή Βελτιστοποίηση της κατεργασιμότητας σε κατεργασίες αποβολής υλικού προηγμένων ναυπηγικών υλικών
Γκριτζάπη Κωνσταντίνα Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και το σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων
Κουτσογιάννης Ευάγγελος Ανάπτυξη αριθμητικού μοντέλου τριών διαστάσεων και βελτιστοποίηση παραμέτρων για την διεργασία «διέλαση πλαστικού PVC
Ευθυμιάδης Σίμος Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διαδικασιών Ποιοτικού Ελέγχου σε Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών
Ζουλούμης Λεωνίδας ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Παπαδόπουλος Ιωάννης ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Μαντέλα Ευριδίκη Ανάπτυξη και αξιολόγηση πολυ-λειτουργικών καταλυτών νανο-δομημένης μορφολογίας για την αποδοτική και εκλεκτική υδρογόνωση του CO2 προς ελαφρές ολεφίνες
Κρομμύδας Γεώργιος Βελτιστοποίηση διαδικασιών παρακολούθησης και συντήρησης βάσει κατάστασης (CBM) σε τεχνολογικά συστήματα συνεχούς επιδείνωσης
Καρλόπουλος Ευάγγελος Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας τοπικής κλίμακας και υψηλής απόδοσης και αξιοποίηση εγχώριων καυσίμων για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
Κουτσουπάκης Ιωσήφ Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για τη διάγνωση και πρόγνωση βλαβών μηχανολογικών συστημάτων μέσω ταλαντωτικών μετρήσεων και υπολογιστικών μεθόδων.