Εκλογές Μελών ΔΕΠ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων  :

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1. Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική και Κινηματική Συμπεριφορά Μηχανών και Μηχανισμών». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5061/12-03-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΟΠ469Β7Κ-Δ18) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 391/07-04-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP15409.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (υπεύθυνη κ. Τζήκα Άννα , διεύθυνση: Σιαλβέρα και Μπακόλα, 501.00 Κοζάνη, τηλ. 2461-56604).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις  παραπάνω θέσεις  λήγει στις 14-06-2020.

(δείτε την προκήρυξη…) 

                       Ο Πρύτανης     

 Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης


2. Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση Διαδικασιών  Αξιοπιστίας και Συντήρησης Βιομηχανικών Συστημάτων». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5712/24-04-2020 (ΑΔΑ: ΕΒΟΟ469Β7Κ-4ΗΟ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.  648/13-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό  APP16153. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.          

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών  (υπεύθυνη κ. Άννα Τζήκα, διεύθυνση: Σιαλβέρα και Μπακόλα , 501.31 Κοζάνη, τηλ. 24610-56604)                                             

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την  παραπάνω θέση   λήγει στις  20-07-2020.

(δείτε την προκύρηξη…)