Πρακτικά για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του ΤΜΜ

Πρακτικό Εκλογής ΕΤΕΠ…

Πρακτικό Καταμέτρησης Ψήφων ΕΤΕΠ…