Ονομαστικοί πίνακες επιτυχόντων μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σας διαβιβάζουμε ονομαστικούς  πίνακες  επιτυχόντων μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τις κατηγορίες:

•             των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετική πόλη από την πόλη μόνιμης κατοικίας των γονέων, σύμφωνα με το Αρ.17 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’).

•             επιτυχόντων των παραγράφων  7 και  8 του Αρθ.21 του Ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δηλαδή:

                                      Ι) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.4332/2015(Α΄ 76), όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει,             

                                      ΙΙ) που ανήκουν στις περιπτώσεις α, β και δ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν.4332/2015(Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Επιπλέον σας διαβιβάζουμε συνοδευτικά την με αρ  180142/Ζ1/14-11-2019   Υ.Α κύρωσης του Πίνακα επιτυχόντων αδελφών προπτυχιακών φοιτητών και την με αρ. 178250/Ζ1 /14-11-2019 Y.A. κύρωσης τουπίνακα των επιτυχόντων των παρ.  7 και 8 του Αρθ.21 του Ν.4332/2015. Όσον αφορά τις σχετικές οδηγίες για το έλεγχο των δικαιολογητικών ισχύουν τα αναγραφόμενα στις αντίστοιχες παραγράφους της με αρ. πρωτ. 180142/Ζ1  /18-11-2019 εγκυκλίου, η οποία επίσης επισυνάπτεται. 

Σχετικά Έγγραφα:

Kyrwsh_pinakwn_meteggrafon_19-20