ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ. έτους 2019-2020 μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα ………….. –………. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

  1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών.
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος πτυχίου του εξωτερικού, θα πρέπει να καταθέσει βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Σχετικά Αρχεία: