mech.uowm.gr

Προκήρυξη Θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

 ΠΡΟΣΟΧΗ: [ Εδώ θα βρείτε τον Κανονισμό και την Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής ] - Η Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής βρίσκεται στο τέλος του PDF

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κοζάνη, 22-02-2016

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της 197/28-01-16 αποφάσισε  την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω θέματα:

 

 1. «Πρόληψη, Έλεγχος, Διαχείριση και Αποκατάσταση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών καθώς και Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης -  Ο Ρόλος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
 2. "CO2 capture in metal matrix membranes/zeolites for low carbon emission technologies through validated CFD model"
 3.  "Innovative approaches and smart management in oil spill cleaning technologies by using sponge materials: Entrepreneurship in the field"
 4. "Εξόρυξη ενέργειας από περιβαλλοντικές ροές μέσω μηχανικών ταλαντώσεων"
 5.  «Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση των μηχανισμών δημιουργίας και μετάδοσης αεροδυναμικού θορύβου σε συστήματα στροβιλομηχανών»
 6.  «Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση διεργασιών αξιοποίησης καυσίμων από βιομάζα για χρήση σε μηχανές μετατροπής ενέργειας»
 7. Αντίστροφη Μηχανική Ηλεκτρονικού Μοντέλου Προϊόντος για Μηχανολογικές και Άλλες Εφαρμογές:  Τρισδιάστατη Σάρωση και Επεξεργασία "Νέφους Σημείων"
  (Reverse Engineering of Computer-Aided Design (CAD) Models for Mechanical Engineering and Other Applications: Three-dimensional Scanning and Point-Cloud Processing)
 8. Ολοκλήρωση-Ενοποίηση Συστήματος "Διαχείρισης Κύκλου-Ζωής Προϊόντος"  
  (Product Lifecycle Management - PLM) Μηχανολογικών Κατασκευών με ένα "Πληροφοριακό Ομοίωμα Κτιρίου" (Building Information Model - BIM) για την Αυτοματοποίηση του Σχεδιασμού Κτιριακών Υποδομών.(Integration of a Mechanical Product Lifecycle Management (PLM) system with a Building Information Modeling (BIM) software for Building Design Automation.)
 9. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Συντήρησης και του Κύκλου-Ζωής Προϊόντος Βασιζόμενο στο Internet of Things
  (An Integrated Maintenance and  Product Lifecycle Management (PLM) System based on the Internet of Things)
 10. Προσδιορισμός της Εμβιομηχανικής Συμπεριφοράς της Ανθρώπινης Ιερολαγόνιας Άρθρωσης με την χρήση Πεπερασμένων Στοιχείων.
  (Finite-Element Supported Determination of the Biomechanical Response of the Human Sacroiliac Joint).
 11. «Τεχνολογική - Νεανική Επιχειρηματικότητα: Μοντελοποίηση απόδοσης, μέτρων και παρεμβάσεων ενίσχυσης»

 

Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων είναι η κατοχή διπλώματος ειδίκευσης Παν/μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής:

 • Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων.
 • Πτυχιούχοι όλων των Tμημάτων των Πολυτεχνικών σχολών.  
 • Σχολών Θετικών επιστημών και άλλων συναφών Τμημάτων/Σχολών

 

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

1. Το γενικό βαθμό του διπλώματος ειδίκευσης.

2. Την επίδοση στη διπλωματική εργασία,

3. Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 

4. Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιμάται από συνέντευξη προς τη Συντονιστική Επιτροπή ( Σ.Ε.). με την αρωγή  αρμόδιου μέλους ΔΕΠ του γνωστικού αντικειμένου, στη υπό προκήρυξη επιστημονική και ερευνητική περιοχή. 

5. Σχέδιο ερευνητικής πρότασης στα υπό προκήρυξη ερευνητικά θέματα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα.

Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της διατιθέμενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιμούνται υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή.

 

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 29/2 μέχρι 11 Μαρτίου  2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη):

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος,

2. Τίτλο Σπουδών

3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,

5. Βιογραφικό σημείωμα,

6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας,

7. Συστατικές επιστολές.

 

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, Μπακόλα και Σιαλβέρα γωνία, 50132 Κοζάνη,    από τις 29-02-2016 έως και τις 11-03-2016, τηλ. 24610-56605. 

Κοζάνη, 22- 02-2016

Από τη Γραμματεία του Τμήματος


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ