mech.uowm.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ"

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος, την Τρίτη 4 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛ.ΠΕ. στο Βιομηχανικό συγκρότημα των Διαβατών, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και προπτυχιακοί φοιτητές
Η αναχώρηση θα γίνει από το ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ στις 8:00 π.μ.


Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για όσους παρακολουθούν το μάθημα Τεχνική Φυσικών Διεργασιών, μέχρι την συμπλήρωση 17 ατόμων. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του παραπάνω αριθμού από το συγκεκριμένο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι φοιτητές.
Δηλώσεις συμμετοχής έως 31 Μαρτίου 2017.

Τηλ. : 24610-56762
e-mail :

Από την Γραμματεία του Τμήματος

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Προκήρυξη φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού λογότυπου για το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Εάν έχεις έμπνευση και ταλέντο και μπορείς να επικοινωνήσεις δυνατά μηνύματα με το σχέδιο σου, δημιούργησε το λογότυπο του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και έλα να το παρουσιάσεις.

Ο διαγωνισμός, απευθύνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελούμενη από τούς:

  • Γαργαλιάνος Σταμάτης, Μέλος ΔΕΠ ΠΤΝ
  • Mπούζας Βασίλειος, Μέλος ΔΕΠ ΤΕΕΤ
  • Παλαιγεωργίου Γεώργιος, Μέλος ΔΕΠ ΠΤΔΕ


1. Αντικείμενο του διαγωνισμού
Η πρωτοτυπία, η έμπνευση και ο συμβολισμός είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται στο λογότυπο του Γραφείου Διασύνδεσης. 

Θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο , επιδεκτικό σε σμίκρυνση και σε μεγέθυνση χωρίς να χάνει την επικοινωνιακή του δύναμη.

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά

o Στο λογότυπο θα πρέπει να αναγράφεται το κείμενο “Γραφείο Διασύνδεσης” o Να υπάρχει πρόβλεψη για μονόχρωμη, δίχρωμη, πολύχρωμη εφαρμογή o Να είναι λειτουργικό στη χρήση του ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή (π.χ. ιστοσελίδα, πινακίδες, αφίσες, έντυπα κλπ)

3. Όροι του διαγωνισμού

- Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την απόλυτη αποδοχή της προκήρυξης και των όρων του διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της κριτικής επιτροπής. o Δικαίωμα συμμέτοχής έχουν οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. o Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή/και ομαδικές.


- Στο διαγωνισμό δεν μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συγγενική σχέση (έως β’ βαθμού με τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. o Τα πνευματικά δικαιώματα του λογοτύπου που θα επιλεγεί, μεταφέρονται αυτόματα, ως πνευματική ιδιοκτησία του ΠΔΜ. Κάθε πνευματικό και ηθικό δικαίωμα που αφορά στις υπόλοιπες προτάσεις που δεν θα επιλεχθούν, παραμένει στην ιδιοκτησία του δημιουργού. o Με την υποβολή των γραφιστικών μοτίβων, σχεδίων, ιδεών, προτάσεων, κλπ, οι συμμετέχοντες επιτρέπουν ρητά στο ΠΔΜ την αναπαραγωγή και δημόσια προβολή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς να θίγεται ούτε το πνευματικό, ούτε το ηθικό δικαίωμα των συμμετεχόντων επί των αντίστοιχων γραφιστικών μοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ. o Με την ανακήρυξη του επιλεγμένου λογοτύπου ο νικητής εκχωρεί στο ΠΔΜ κάθε δικαίωμα επ’ αυτού συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτού. o Το ΠΔΜ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το λογότυπο για τους σκοπούς του Προγράμματος χωρίς να υποχρεωθεί σε καταβολή οποιασδήποτε περαιτέρω αμοιβής, πλην του έπαθλού που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. o Το ΠΔΜ διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει στο μέλλον αντίστοιχη πρόσκληση διαγωνισμού ή ενδιαφέροντος ή να αναθέσει απευθείας εκ νέου το σχεδιασμό του λογότυπου σε κάποιον άλλο σχεδιαστή. Η εκχώρηση των περιουσιακών δικαιωμάτων επί του λογοτύπου που θα επιλεγεί περιλαμβάνει την ανέκκλητη εκχώρηση των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, εκμετάλλευσης και προσαρμογής του και έχει διεθνή ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων αυτών. Ως εκ τούτου, ο συμμετέχων-εκχωρητής θα απέχει από τη χρήση ή την εξουσιοδότηση τρίτων μερών για χρήση του λογοτύπου στο μέλλον. o Το ΠΔΜ έχει το δικαίωμα να προβεί (α) σε παραλλαγή, αλλαγή, βελτίωση, τροποποίηση, διαμόρφωση, μετάφραση και προσαρμογή του λογοτύπου όπου κρίνει σκόπιμο και (β) στη δημιουργία παράγωγων γραφιστικών μοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ., χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού. o Το ΠΔΜ δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που προκύπτει από την παραβίαση από τρίτους τυχόν δικαιωμάτων των συμμετεχόντων επί των γραφιστικών μοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ., που έχουν δημοσιευθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης διαγωνισμού.

4. Στοιχεία φακέλου συμμετοχής και προθεσμία κατάθεσης
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας είναι η 15η Μαΐου 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς), στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στην Κοζάνη, στη διεύθυνση: Μπακόλα & Σιαλβέρα Τ.Κ. 51 132) κατά τις ώρες 11:00 με 13:00, καθώς και στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Φλώρινα (3ο χλμ. Εθνικής Οδού


Φλώρινας – Νίκης 53100, Φλώρινα Τ.Θ. 21) σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση Διαγωνισμού Λογότυπου, τα παρακάτω:
o Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (υπάρχει συνημμένη) o Έγγραφο που να πιστοποιεί τη σχέση τους με το ΠΔΜ (φωτοτυπία της ταυτότητας ή Βεβαίωση Σπουδών) o Εκτυπώσεις της πρότασης/σχεδίου σε έγχρωμη, με γκρίζους τόνους και ασπρόμαυρη εκδοχή. Διάσταση χαρτιού: Α4, οριζόντια, με όνομα. Το λογότυπο θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: ηλεκτρονικά μέσα, κάρτα, μπροσούρα, αφίσα, banner, κτλ. o Οπτικό δίσκο (CD με όνομα) που θα περιέχει: τις προτάσεις (σχέδια) σε ψηφιακή μορφή, σε έγχρωμη, σε γκρίζους τόνους και σε ασπρόμαυρη εκδοχή, σε αρχείο εικόνας τύπου .jpg ή .png, και .pdf σε ανάλυση κατ’ ελάχιστο 300dpi. o Μια επιστολή που θα περιλαμβάνει ένα μικρό κείμενο (έως 500 λέξεις) παρουσίασης της ιδέας και εφόσον κρίνονται σκόπιμες διευκρινήσεις τεχνικής φύσης.


Για κάθε πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε με email στο .

5. Βραβεία
Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί κατάταξη των τριών πρώτων προτάσεων. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 12 Ιουνίου 2017 στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης. Η πρόταση που θα είναι πρώτη σε κατάταξη θα χρησιμοποιηθεί για το Γραφείο Διασύνδεσης όπως ορίζεται παραπάνω. Το όνομα του / των φοιτητών που θα είναι πρώτο στην κατάταξη θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας και θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση.

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν είναι:
1ο Βραβείο: Έπαινος από το ΠΔΜ και ένα tablet.
2ο και 3ο Βραβείο: Έπαινος από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη
Καθηγήτρια Αναστασία Αλευριάδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συνεντεύξεις πρωτοετών φοιτητών
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Στις 27 και 28 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες συνεντεύξεις των πρωτοετών φοιτητών από τους Ακαδημαϊκούς τους Συμβούλους. Κάθε φοιτητής θα λάβει μήνυμα στον ιδρυματικό του λογαριασμό (st####@mech.uowm.gr) για την ακριβή ημέρα, ώρα και το χώρο που θα γίνει η συνέντευξη.

Η διαδικασία αυτή είναι σημαντική για το Τμήμα καθώς βοηθά στο να εμπεδωθεί ένα κλίμα συνεργασίας και σύμπνοιας μεταξύ φοιτητών και καθηγητών, στο να εντοπιστούν δυσκολίες και προβλήματα που μπορεί να απασχολούν τους πρωτοετείς, αλλά και στο να βελτιώνεται συνεχώς η λειτουργία του Τμήματος και να επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι του. Συνεπώς, η συμμετοχή όλων των πρωτοετών στη διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων βρίσκεται εδώ [.pdf]

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ευστάθιος Κωνσταντινίδης,
Αν. Καθηγητής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Λόγω της εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ιταλία, τα μαθήματα της Τρίτης και της Παρασκευής, 21.3 και 24.03 αντίστοιχα, θα αναπληρωθούν στις παρακάτω ημερομηνίες :
28.03 και 31.03, το 2ωρο μάθημα στις ημερομηνίες αυτές θα γίνει 3ωρο, δηλαδή 15:00-18:00
04.04 και 07.04, το 2ωρο μάθημα στις ημερομηνίες αυτές θα γίνει 3ωρο, δηλαδή 15:00-18:00
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην αιθ. 2.

Ο Διδάσκων
Κωνσταντάς Γεώργιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΒΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ

Το μάθημα της Παρασκευής 17/3 αναβάλλεται, λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα.


Ο διδάσκων
Ι. Ζυγανιτίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ

Το μάθημα της Δευτέρας 20/3/2017 (11:00-14:00), θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 22/03/2017 και ώρα 17.00-20.00 στην αίθουσα 5.

Ο διδάσκων
Α. Τουρλιδάκης

ΗΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ / ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εξαιτίας της εκπαιδευτικής εκδρομής του 5ου έτους στην Ιταλία, τα μαθήματα την εβδομάδα 20/3-24/3 δε θα πραγματοποιηθούν. Την Τετάρτη 29/3/2017 (19:00-21:00) και Πέμπτη 30/3/2017 (17:00-19:00) θα πραγματοποιηθούν οι αναπληρώσεις των μαθημάτων της Ηλιακής Τεχνικής / Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Ο διδάσκων
Εμμ. Σουλιώτης

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/03/2017

Ανακοινώνεται ότι οι τελειόφοιτοι του Τμήματος που έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, εξέταση διπλωματικής εργασίας) και επιθυμούν να ορκιστούν την παραπάνω ημερομηνία, να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία (εργάσιμες μέρες και ώρες) από 20/03 έως 22/03/2017, (και ώρα 10-12 ) προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ακαδ. ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας, παράβολο, κάρτα σίτισης)

ΤΗΛ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 24610 56604 (κ. Τζήκα)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-17

Σας ενημερώνουμε ότι η δήλωση των διδακτικών βιβλίων για το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16/3/17 έως και την Παρασκευή 05/5/17.

Η διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16/3/17 έως και την Παρασκευή 19/5/17.

Ανακοίνωση για το μάθημα Διοίκηση Έργων

Το προγραμματισμένο 2ωρο μάθημα της Παρασκευής 17.3.2017, λόγω εμβόλιμων υποχρεώσεων, δεν θα γίνει και θα αναπληρωθεί ως εξής :
Μία ώρα τη Τρίτη 14.02.17, έτσι το 2ωρο μάθημα της ημέρας αυτής θα γίνει 3ωρο, δηλαδή 15:00-18:00
Μία ώρα τη Τρίτη 21.02.17, έτσι το 2ωρο μάθημα της ημέρας αυτής θα γίνει 3ωρο, δηλαδή 15:00-18:00
Δεν υπάρχει αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας, παραμένει η αιθ. 2.

Ο Διδάσκων
Κωνσταντάς Γεώργιος

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UoWM

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγ. Δημητρίου
www.uowm.gr
eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eClass
http://eclass.uowm.gr/
eClass

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Γραμματεία online
http://students.koz.uowm.gr
eClass

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟΔΙΠ
http://modip.uowm.gr
eClass

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΔΑΣΤΑ
http://dasta.uowm.gr