Πολιτική Ποιότητας

Η Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί το βασικό στόχο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, στον οποίο έχει ενταχθεί και η Ελλάδα, μαζί με 45 άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τη θεσμοθέτηση του Ν.3374/2005. Βασική αρχή που διέπει τη διασφάλιση ποιότητας είναι το υψηλό αίσθημα ευθύνης του κάθε ιδρύματος απέναντι στους φοιτητές και την κοινωνία για την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης.

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, λειτουργεί η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΜΟ.ΔΙ.Π). Η ΜΟ.ΔΙ.Π αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος, με στόχο τη συστηματική, τεκμηριωμένη, καταγραφή και ανάδειξη του έργου κάθε Ακαδημαϊκής Μονάδας και Τμήματος χωριστά, καθώς και του Ιδρύματος συνολικά. 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών βρίσκεται σε συνεργασία με τη ΜΟ.ΔΙ.Π., μέσω των σχετικών Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.). Κάθε ΟΜ.Ε.Α. φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων από το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας διεργασιών και επιμέρους διαδικασιών, καθώς και για τη συγκέντρωση των απαραίτητων σχετικών στοιχείων στα οποία θα στηριχθεί το περιεχόμενο της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης. Η έκθεση διαβιβάζεται στη ΜΟ.ΔΙ.Π.